Inwestycja w pracowników – rozwój dla firm

Inwestycja w pracowników – rozwój dla firm

Startuje nowy unijny projekt wpisujący się w miejski program ,,Teraz Lepsza Praca”. Zyskają małe i średnie przedsiębiorstwa – stawiające na podnoszenie kwalifikacji pracowników. Łączny budżet projektu to blisko 66 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE – to ponad 54 mln. Jego liderem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, która oferuje też dotacje dla rozpoczynających działalność gospodarczą oraz buduje halę magazynowo-produkcyjną.  

Projekt „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” realizowany będzie do końca kwietnia 2022 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2014-2020. Kierowany jest wyłącznie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które stawiają na rozwój, podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji swojej kadry. Koresponduje on z innymi realizowanymi ostatnio działaniami miasta, wiążącymi dbałość o rozwój gospodarczy z troską o sytuację częstochowskich pracowników. Nie chodzi już wyłącznie o miejsca pracy pracy, ale także o coraz lepszą jakość zatrudnienia i promowanie dobrych standardów w tym obszarze: wyższych uposażeń, lepszych umów, możliwości awansu i rozwoju zawodowego. Agencja Rozwoju Regionalnego jako lider projektu będzie go realizować z trzema partnerami w województwie.

– Projekt zakłada, że prawie 6,5 tys. osób zostanie dzięki niemu przeszkolonych, a ponad 1700 firm skorzysta z dotacji do 100 tys. zł – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Prawie 66 mln zł zostanie więc wydatkowanych na pomoc przedsiębiorcom w województwie śląskim, żeby się rozwijali, szkolili swoich pracowników, byli bardziej efektywni i konkurencyjni na rynku.    

Nowy projekt wspiera przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu oraz usługi rozwojowe mające na celu wsparcie pracowników w zakresie zdobywania, potwierdzania bądź doskonalenia kwalifikacji. Z planowanych działań skorzystają nie tylko szeregowi pracownicy (w tym po 50. roku życia oraz mający stosunkowo niskie kwalifikacje), ale także kadra menedżerska.

– Bardzo chcemy, żeby te środki, które udało się uzyskać w ramach konkursu Wojewódzkiego Urzędu Pracy, zostały dobrze wykorzystane  – mówi Marcin Kozak prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie. – Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać maksimum 80% dotacji, a usługę szkoleniową lub doradczą zrealizuje jeden z podmiotów zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Do tej pory nie mieliśmy w województwie tak dużej puli środków dla przedsiębiorców na podnoszenie kwalifikacji wśród pracowników.       

Punkt obsługi przedsiębiorców będzie mieścił się w częstochowskiej głównej siedzibie ARR przy alei Najświętszej Maryi Panny 24 (w tzw. „Kamienicy Kupieckiej“) i ma zostać uruchomiony już w czerwcu.

Oprócz tego ARR realizuje obecnie 2 projekty dla osób zakładających działalność gospodarczą, w ramach których przyzna 108 dotacji do łącznej wysokości ok. 40 tys. zł (szczegółowe informacje o wszystkich projektach poniżej).

Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła też budowę nowej hali magazynowo-produkcyjnej na częstochowskich terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (strefa Skorki), w pobliżu obwodnicy i węzła zjazdowego budowanego obecnie odcinka autostrady A1. Hala będzie mieć blisko 3,2 tys. m kw. w 4 segmentach oraz zaplecze socjalno-biurowe (4 moduły po 130 m kw.). Powstaje na działce przekazanej spółce przez miasto.

– Spodziewamy się, że do końca września lub na początku października budowa zostanie sfinalizowana– deklaruje Marcin Kozak. – Przedsiębiorcy, którzy wynajmą u nas powierzchnię będą mogli sobie wliczyć koszty najmu w koszty całego projektu inwestycyjnego jako podstawę do uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego, z których korzystają firmy w specjalnych strefach ekonomicznych.   

Wszelkich informacji na temat realizowanych projektów udziela Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (aleja Najświętszej Maryi Panny 24, tel. 34 360 56 88, arr@arr.czestochowa.pl,  www.arr.czestochowa.pl

Spotkanie poświęcone projektom dotacyjnym oraz budowie hali magazynowo-produkcyjnej (w załączeniu ulotka informacyjna dotycząca hali) odbyło się w sali konferencyjnej Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Nowe projekty w okresie programowania 2014 – 2020

CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

1. W dniu 27 kwietnia br. Zarząd ARR podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników” wdrażanego w ramach RPO WSL 2014-2020. Umowę zawarto z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

2. Okres realizacji projektu: 1.04.2017 r. – 30.04.2022 r.

3. Wartość projektu wynosi 65 684 000 zł, przy czym wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegoto 54 309 914,53 zł.

4. ARR została jednym z operatorów tzw. Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) w województwie śląskim. ARR pełni funkcję operatora w partnerstwie z 3. podmiotami: Agencją Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu, Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej i WYG Consulting sp. z o.o. z Warszawy.

5. Od 1 czerwca utworzone zostaną 4 punkty dystrybucji środków (dotacji) dla małych i średnich przedsiębiorstw na szkolenia i usługi doradcze: Częstochowa (siedziba ARR), Sosnowiec, Bielsko – Biała i Rybnik.

6. ARR prowadzić będzie dystrybucję środków na realizację usług rozwojowych (szkoleniowych i doradczych dla mśp) wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych (BUR)– internetowej bazy prowadzonej w formie systemu teleinformatycznego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

7. Dystrybucja środków ma służyć dostarczaniu usług doradczych i szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej) oraz wspieraniu rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.

8. Wsparcie jest skierowane wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiegooraz ich pracowników i kadry zarządzającej. Wsparcie jest koncentrowane w szczególności na następujących grupach docelowych i usługach rozwojowych:

–  usługach rozwojowych mających na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji.

–  pracownikach powyżej 50. roku życia,

–  pracownikach o niskich kwalifikacjach,

–  przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu.

9. Wskaźniki projektu: co najmniej 7 195 osób pracujących w 1 710 przedsiębiorstwach MŚP, w tym 720 osób w wieku 50+, 2 100 osób o niskich kwalifikacjach, w województwie śląskim.

10. Wysokość dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych dla przedsiębiorcy wynosi maksymalnie 80% wartości danej usługi, przy czym maksymalna kwota dofinansowaniawynosi100 000 zł, o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo. Średnia wartość jednostkowa usługi na osobę / pracownika wynosi ok. 7.000 zł.

11. Schemat postępowania w ramach PSF:

– przedsiębiorca podpisuje umowę z ARR i wybiera odpowiednią usługę z bazy usług PARP (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl);

– ARR wylicza wysokość wkładu własnego przedsiębiorcy wymaganą dla danej usługi, który przedsiębiorca wpłaca ARR na tzw. konto przedpłacone;

– wybrana przez przedsiębiorcę firma świadcząca szkolenie/doradztwo realizuje na jego rzecz usługę i wystawia fakturę, którą przedsiębiorca przekazuje ARR;

– po weryfikacji prawidłowości wykonania usługi ARR wypłaca środki.

12. W chwili obecnej trwają przygotowania do uruchomienia w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 punktu obsługi przedsiębiorców, infolinii oraz strony internetowej projektu, co planujemy na 1 czerwca 2017 r.

Dane do kontaktu:
Koordynator: Maciej Szecówka
ARR w Częstochowie S.A.
www.arr.czestochowa.pl
tel. 34 360 56 88

PROJEKT “JASNE, ŻE WŁASNA FIRMA”

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, środki finansowe – tzw. wsparcie pomostowe przez okres 6 – 12 miesięcy, szkolenia i doradztwo dot. prowadzenia działalności gospodarczej.

1. Wartość projektu: 4 616 206,89 zł

2. Wartość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 23 398,68 zł
a) Wsparcie pomostowe podstawowe 6 miesięcy 2.000 zł / miesiąc, w tym 150 zł wkładu własnego uczestnika
b) Wsparcie pomostowe przedłużone przez kolejne 6 miesięcy 2.000 zł / miesiąc (bez wkładu własnego uczestnika)

3. Liczba osób objętych wsparciem: 80 osób

4. Dla kogo dotacje?
Priorytetowo traktowane osoby zamieszkujące obszary rewitalizowane. Osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo powyżej 30. roku życia zamieszkujące teren miasta Częstochowy, powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego, w szczególności obszar objęty programem rewitalizacji:

  • osoby powyżej 50. roku życia
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka)
  • osoby  niepełnosprawne
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne tj.:  liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa.)

Dane do kontaktu:
Koordynator: Adam Morzyk (amorzyk@arr.czestochowa.pl)
ARR w Częstochowie S.A.
www.arr.czestochowa.pl
tel. 34 360 56 88

PROJEKT “ŚWIADOMY BIZNES”

1. Wartość projektu: 1.799.854,57 zł

2. Wartość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 22.000 zł + finansowe wsparcie pomostowe 1.850 zł / miesiąc x 6 miesięcy (28 osób) + 1.850 zł x 6 miesięcy (14 osób). Łącznie do 44.200 zł.

3. Liczba osób objętych wsparciem: 28 osób

4. Dla kogo dotacje?

28 osób (16 kobiet, 12 mężczyzn)zamieszkałych na terenie podregionu częstochowskiego województwa śląskiego (M. Częstochowa, pow. częstochowski, kłobucki i myszkowski), które spełniają łącznie następujące kryteria:

a. są w wieku powyżej 30. lat (od dnia 30. urodzin),

b. nie pracują, tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi/nieaktywnymi zawodowo i należą do co najmniej jednej z wymienionych grup:

– osoby powyżej 50. roku życia,

– kobiety, szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka,

– osoby o niskich kwalifikacjach,

– zamieszkujące na terenach wiejskich.

Dane do kontaktu:
Koordynator: Kamila Grochowina (kgrochowina@arr.czestochowa.pl)
ARR w Częstochowie S.A.
www.arr.czestochowa.pl
tel. 34 360 56 88 wew. 29.

social position