CZĘSTOCHOWA – MÓWIMY NIE UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY

CZĘSTOCHOWA – MÓWIMY NIE UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY

W Częstochowskim Centrum Interwencji Kryzysowej podsumowano roczne działania w ramach Porozumienia – Partnerstwa Aktywności Lokalnej „Częstochowa – mówimy NIE uzależnieniom i przemocy”.

W 2017 zorganizowano m.in. Częstochowskie Dni Rodziny; przegląd spektakli Małych Form Teatralnych „Młodość bez uzależnień”; debatę „Kultura przeciw przemocy”; piknik „Organizacja Rodzinom”, „Rodzina wolna od uzależnień i przemocy”; „Częstochowskie Dni Profilaktyki”; konferencję „Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych – zachowania ryzykowne. Przemoc w cyberprzestrzeni i uzależnienia od technologii” ; debatę na temat przemocy domowej; konferencję/warsztaty „Edukacja przez relację – empatia,  a „niebieski wieloryb”; warsztaty „Młodość bez uzależnień”, III Międzyośrodkowy Bieg im. Marka Kotańskiego, akcję 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na płeć, kampanię Białej Wstążki; konferencję „Ochrona osób doświadczających przemocy w rodzinie, szczególnie dzieci i młodzieży”; konkurs rysunkowy „Kochaj nie bij”; konferencję „Przemoc to zło, z którym możesz wygrać”, Miejską Grę Profilaktyczną.

Partnerstwo zawarto 1 grudnia 2015 roku , podpisały je organizacje pozarządowe i instytucje zajmujące się pomocą osobom uzależnionym i doświadczającym przemocy.

W latach 2016 -2017 spotykaliśmy się w prowadzonych przez nas placówkach raz na kwartał – mówiła Ewa Lichterowicz, dyrektor Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej. – Dzięki temu poznaliśmy się lepiej, wymieniliśmy naszymi doświadczeniami i mocniej zacieśniliśmy współpracę, żeby zwiększyć skuteczność naszych działań w kierunku przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom i zwiększenia ochrony osób dotkniętych przemocą.

Spotkanie, które odbyło się 13 grudnia, połączono z oficjalnym otwarciem części budynku CCIK, wyremontowanej po pożarze. Przy okazji podziękowano wszystkim służbom i organizacjom zaangażowanym  w pomoc.

Za pracę i zaangażowanie w realizację zadań w ramach Partnerstwa podziękował przedstawicielom organizacji i instytucji zastępca prezydenta Ryszard Stefaniak. Złożył także wszystkim świąteczne życzenia.

Celem Porozumienia jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i zwiększenie ochrony osób dotkniętych przemocą oraz przeciwdziałanie uzależnieniom (zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programem Przeciwdziałania Narkomanii).

Partnerzy są odpowiedzialni m.in. za organizację konferencji, spotkań i warsztatów oraz realizację innych działań o charakterze profilaktycznym, opiekuńczo-wychowawczym, psychoedukacyjnym, terapeutycznym, socjoterapeutycznym, korekcyjno-edukacyjnym.

social position