Nagrody w dziedzinie zdrowia po raz 28.

Nagrody w dziedzinie zdrowia po raz 28.

Do końca stycznia można zgłaszać kandydatki i kandydatów do nagrody im. dr. Władysława Biegańskiego za działalność w dziedzinie ochrony zdrowia oraz szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta. 

Nagrody przyznawane są  przyznawane są od 1997 r. Zgodnie z regulaminem przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy przy wyborze kandydatów do Nagrody uwzględnia się osoby zatrudnione w placówkach służby zdrowia na terenie miasta. Osobom, które nie są czynne zawodowo, a spełniają ww. kryteria może być przyznana nagroda za całokształt działalności na rzecz służby zdrowia.

Kryteria, które uwzględnia się przy wyborze kandydatów do Nagrody to: pozytywne relacje z pacjentami i współpracownikami, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, stopień zaangażowania w podejmowaniu inicjatyw własnych w działalności na rzecz służby zdrowia, umiejętność niesienia pomocy ludziom potrzebującym, profesjonalizm, działalność społeczna na rzecz środowiska lokalnego, osiągnięcia na polu naukowym.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać placówki służby zdrowia, organizacje pozarządowe, pacjenci oraz Radni Miasta.

W tegorocznej edycji wnioski kandydatów do nagrody należy składać w terminie do 31 stycznia w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa lub przesłać:
– drogą pocztową na ww. adres (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu wniosku do kancelarii Urzędu Miasta),
– w postaci elektronicznej z podpisem kwalifikowanym na adres info@czestochowa.um.gov.pl 

Wniosek dostępny na stronie www.czestochowa.pl

social position