Urząd Miasta Częstochowy nadal z certyfikatem ISO

Urząd Miasta Częstochowy nadal z certyfikatem ISO

Urząd Miasta Częstochowy kolejny rok może posługiwać się certyfikatem ISO nadanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. To efekt zakończonego pozytywnie auditu, z którego raport dotarł do UM pod koniec 2019 roku.  

Częstochowski magistrat posiada normę PN-EN ISO 9001:2015-10, która określa wymagania, jakie powinien spełniać system zarządzania jakością w danej organizacji.  ISO 9001 to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie, którego posiadanie jest potwierdzeniem wiarygodności urzędu, firmy lub instytucji w oczach potencjalnych partnerów, klientów czy organizacji finansowych.  

Ostatni audit Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji objął 11 obszarów działań Urzędu Miasta, w tym wydziały: Geodezji i Kartografii, Spraw Obywatelskich, Edukacji, Podatków i Opłat, Nadzoru i Administracji, a także Biuro Rady Miasta, Biuro Inżyniera Ruchu, Pełnomocnika ds. Systemu Jakości oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych.  

Wynikiem auditu jest ponowne przyznanie Urzędowi Miasta certyfikatu ISO. W raporcie z auditu podkreśla się m.in. aktywność prezydenta miasta i kierownictwa UM skierowaną na komunikację z mieszkańcami oraz konsekwencję w realizacji przyjętej Strategii Rozwoju Miasta i przełożenie jej zapisów na cele operacyjne. Raport wskazuje na przygotowywane systematycznie opracowania analityczne i statystyczne pokazujące trendy i kompleksową analizę wskaźników rozwoju miasta. Zdaniem auditorów ważne jest utrzymywanie przez Częstochowę pozytywnej oceny ratingowej oraz powiązanie w Urzędzie Miasta systemu kontroli zarządczej z systemem zarządzania jakością, czego rezultatem jest efektywne zarządzanie procesami. Po stronie istotnych pozytywów raport wymienia także funkcjonujące formy wsparcia dla przedsiębiorców i osób zatrudnianych na nowo utworzonych miejscach pracy, a także program pomocy de minimis jako narzędzie skutecznego, aktywnego zachęcania nowych inwestorów do lokowania się na terenie miasta.

Kolejny audit ze strony Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji odbędzie się a październiku 2020 r.

social position