Docieplamy kolejne szkoły

Docieplamy kolejne szkoły

W 6 szkołach i budynku Bursy trwają obecnie w Częstochowie prace termomodernizacyjne. Finał wszystkich prac w listopadzie. Jedną ze szkół objętych dużym unijnym projektem jest SP 48 na Północy. Z postępem prac w tej jednej z największych częstochowskich szkół zapoznałem się w poniedziałek wraz z moim zastępcą Jarosławem Marszałkiem.  

 

Projekt Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie realizowany z pomocą środków unijnych obejmuje w sumie termomodernizację 10 szkół podstawowych oraz jednego z budynków Bursy Miejskiej.

Zrealizowane zostały już inwestycje w:
– Szkole Podstawowej nr 39 przy ul. Kopernika, gdzie roboty zakończono w 2016 r.,
– Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych przy ul. św. Augustyna (finał prac w 2016 r.),
– Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Goszczyńskiego (2017 r.),
– Szkole Podstawowej nr 31, przy ul. PCK (2017 r.).

Zaawansowane są roboty w pozostałych 7 placówkach:
– Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Szczytowej,
– Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Schillera,
– Szkole Podstawowej nr 49 przy ul. Jesiennej,
– Szkole Podstawowej nr 52 przy ul. Powstańców Warszawy,
– Szkole Podstawowej nr 53, przy  ul. Orkana,
– Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Starzyńskiego,
– Bursie Miejskiej przy ul. Legionów.

Termin zakończenia wszystkich prac to listopad 2018 r.

Przypomnijmy, że projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020dla poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Północnego w ramach IV osi priorytetowej: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.

Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana  3 lipca ub. roku (część zadań była więc refundowana ze środków unijnych). Zgodnie z umową wydatki kwalifikowane w projekcie miały wynieść 33,4 mln zł, w tym planowane dofinansowanie – 28,4 mln zł. Po przetargach wartość projektu wynosi – wraz z kosztami niekwalifikowanymi – 30 mln zł, a szacowane dofinansowanie sięgnie ok. 21 mln zł.

Oprócz tego Częstochowa zdobyła niedawno kolejne dofinansowanie z UE, które zostanie przeznaczone na inwestycje związane z dociepleniem kolejnych 3 miejskich szkół: SP 1, SP 32 i SP 41 (udział środków unijnych ma wynieść ponad 3,2 mln zł).

PRACE W SP 48

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w dzielnicy Północ jest największą – jeżeli chodzi o koszty – z prowadzonych w ramach tego projektu inwestycji. Roboty budowlane prowadzi od sierpnia 2017 r. firma ZPHU Import-Export KROMAR – z siedzibą w Starokrzepicach.

Zakres robót obejmuje: docieplenie ścian piwnic poniżej poziomu gruntu, docieplenie stropodachu i ścian, wymianę okien w sali gimnastycznej oraz na basenie, połączoną z częściowym zamurowaniem otworów okiennych, wymianę drzwi zewnętrznych, remont schodów, wykonanie wokół budynku opaski z kostki brukowej. Prace wewnątrz obiektu związane są także z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej i oświetlenia, wraz z częściowym malowaniem obiektu.

Wartość realizowanych robót to kwota 4 mln 523 tys. zł, a termin zakończenia – 15.11.2018 r.

Na razie firma wykonała ok. 50% prac związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych, w całości docieplono już fundamenty piwnic i stropodachy. W niespełna połowie zrealizowane są roboty elektryczne związane z wymianą instalacji oświetleniowej wraz z montażem opraw oświetleniowych oraz gniazd wtykowych. Mniej zaawansowana jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania (wraz z grzejnikami), ale – zdaniem wykonawcy – całe zadanie zostanie zakończone w terminie. Kulminacja prac ma przypaść na miesiące wakacyjne.

 

social position