MIEJSCE DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

MIEJSCE DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Od 2 stycznia 2018 r. w mieszkaniu wspomaganym będzie  jedno wolne miejsce dla osoby z niepełnosprawnością.

 

 

Osoba ta – bez względu na rodzaj niepełnosprawności – będzie mieć zagwarantowane miejsce noclegowe, wyżywienie, wsparcie psychologa, wsparcie coacha, asystenta, transport, itp.

Mieszkanie prowadzone jest w partnerstwie Gminy Miasta Częstochowy oraz Fundacji Oczami Brata” w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej pn. “Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie”. Celem projektu jest szeroko pojęta aktywizacja osób z niepełnosprawnością, nieaktywnych zawodowo i społecznie, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności i zagrożenie niesamodzielnością, wymagają wsparcia w zakresie nie tylko podstawowego funkcjonowania, ale także działań na rzecz integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej.

Projekt „Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie” realizowany jest od 1 września 2017 do 31 grudnia 2018 roku w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działania skierowane są na usamodzielnienie się i rozwój, zmotywowanie do poszukiwania pracy i w konsekwencji podjęcia zatrudnienia.

W ramach projektu realizowane są zadania:

Prowadzenie dwóch mieszkań wspomaganych/treningowych  – przeznaczone łącznie dla 8 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ich opiekunów, w których zabezpieczony jest całodobowy stały pobyt, a także usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, konsultacje z psychologiem oraz rehabilitacja społeczna.

Ponadto w mieszkaniach prowadzony jest Krótkoterminowy Pobyt Interwencyjny dla osób z niepełnosprawnością na pobyt w okresach przejściowych (od kilku godzin do kilku dni) w sytuacji, gdy opiekunowie nie są w stanie zapewnić im opieki ze względu na wyjazd, pracę, wizytę u lekarza.

Rehabilitacja społeczna – wszyscy uczestnicy projektu biorą udział w rehabilitacji społecznej, tj. zajęciach aktywizujących nabywanie nowych i rozwijanie dotychczasowych kompetencji w dziedzinie życia społecznego. Zakres usług dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników.

W trakcie trwania całego projektu jego beneficjentami będzie zatem łącznie 50 osób z niepełnosprawnością oraz osoby z ich otoczenia.

Wartość projektu to ponad 1 mln zł, na jego realizację pozyskano dofinansowanie w wysokości  ponad 980 tys. zł.

social position