PORZĄDEK OBRAD XXXIX ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA

PORZĄDEK OBRAD XXXIX ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA

Kolejna sesja Rady Miasta Częstochowy, która odbędzie się w trybie w zdalnym, została zaplanowana na 18 lutego (czwartek) od godz. 12. Najpierw odbędzie dyskusja nad projektami uchwał zgłoszonymi na sesję, a po przerwie odbędą się głosowania.   


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (jt. Dz.U. z 2020 r. poz.1842) 

zwołuję

na dzień 18 lutego (czwartek) 2021 roku o godz. 12.00 
XXXIX zwyczajną Sesję  Rady Miasta Częstochowy.
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym (online)
 


z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Dyskusja nad projektami uchwał.
9. (BR.1.XXXIX.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2035.
10. (BR.2.XXXIX.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2021.
11. (BR.14.XXXIX.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
12.  (BR.3.XXXIX.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Marka Perepeczki.
13. (BR.4.XXXIX.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Wały Dwernickiego.
14. (BR.5.XXXIX.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka – Parkitka, w rejonie ulic: Poleskiej, Łódzkiej i Obrońców Westerplatte.
15. (BR.6.XXXIX.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka – Parkitka, pomiędzy ulicami: Bialską, Ignacego Mościckiego oraz Pasażem Eugeniusza Stasieckiego. 
16. (BR.7.XXXIX.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulic: Małopolskiej, Obrońców Westerplatte oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.
17. (BR.8.XXXIX.21) Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Częstochowy.
18. (BR.9.XXXIX.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Częstochowy.
19. (BR.10.XXXIX.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Częstochowy na 2021 rok.
20. (BR.11.XXXIX.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021.
21. (BR.12.XXXIX.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia z  opłaty, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
22. (BR.13.XXXIX.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
23. Przerwa.
Głosowanie projektów uchwał.
24. (BR.1.XXXIX.21) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2035.
25. (BR.2.XXXIX.21) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2021.
26. (BR.14.XXXIX.21) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
27.  (BR.3.XXXIX.21) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Marka Perepeczki.
28. (BR.4.XXXIX.21) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Wały Dwernickiego.
29. (BR.5.XXXIX.21) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka – Parkitka, w rejonie ulic: Poleskiej, Łódzkiej i Obrońców Westerplatte.
30. (BR.6.XXXIX.21) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka – Parkitka, pomiędzy ulicami : Bialską, Ignacego Mościckiego oraz Pasażem Eugeniusza Stasieckiego.
31. (BR.7.XXXIX.21) Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka- Parkitka, w rejonie ulic: Małopolskiej, Obrońców Westerplatte oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.
32. (BR.8.XXXIX.21) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Częstochowy.
33. (BR.9.XXXIX.21) Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Częstochowy.
34. (BR.10.XXXIX.21) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Częstochowy na 2021 rok.
35. (BR.11.XXXIX.21) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021.
36. (BR.12.XXXIX.21) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z  opłaty, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
37. (BR.13.XXXIX.21) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
38. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
39. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Częstochowy.

social position