CZYSTA PLANETA DLA WSZYSTKICH

CZYSTA PLANETA DLA WSZYSTKICH

W celu wyznaczenia kierunku polityki rozwojowej – ze szczególnym uwzględnieniem polityki klimatycznej – w perspektywie roku 2050, częstochowscy radni wyrazili wolę bezpośredniego stosowania głównych strategicznych elementów wskazanych w Komunikacie Komisji Europejskiej Czysta Planeta dla wszystkich. 

Zawarta jest w nim europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki. W kompetencji samorządów lokalnych są wszystkie obszary, których dotyczą główne założenia Komunikatu Komisji Europejskiej COM (2018) 773. Osiągnięcie neutralnej dla klimatu emisji gazów cieplarnianych wymaga aktywnego udziału zarówno władz samorządowych jak i wszystkich sektorów gospodarki oraz mieszkanek i mieszkańców. Miasto Częstochowa może być więc aktywnym partnerem dla sektora przemysłowego oraz budowlanego i poprzez realizację przedsięwzięć na poziomie lokalnym może czynnie przyczyniać się do realizacji unijnej strategii klimatycznej. Zgodnie z wizją przedstawioną w Komunikacie Komisji Europejskiej, Miasto Częstochowa może dążyć do osiągnięcia neutralności emisyjnej m.in. poprzez: przyspieszenie przejścia na czystą energię, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, podwyższenie efektywności energetycznej budynków; upowszechnianie bezemisyjnej, opartej na sieci i zautomatyzowanej mobilności w transporcie drogowym; zrównoważone użytkowanie terenów naturalnych; ulepszenie infrastruktury i uodpornienie jej na zmianę klimatu. Stosowanie rozwiązań mających zapewnić neutralność emisyjną przyniesie znaczne korzyści zarówno społeczne jak i środowiskowe. Wpłynie to na wszystkie aspekty funkcjonowania miasta – systemy energetyczne, transportowe, przemysł. Można się również spodziewać, że przejście na czystą energię, w dłuższej perspektywie, pobudzi wzrost gospodarczy i spowoduje powstanie nowych miejsc pracy. Ponadto, jednym z najważniejszych wyzwań samorządów jest rozwiązanie problemu niskiej emisji, coraz bardziej uciążliwej także dla częstochowianek i częstochowian. Stosowanie zaproponowanych rozwiązań pozwoli poprawić jakość powietrza w mieście, co w istotny sposób podniesie jakość życia jego mieszkańców. Zakłada się, że główne cele strategiczne określone w Komunikacie Komisji Europejskiej COM (2018) 773 wyznaczą kluczowe obszary koncentracji działań władz samorządowych w perspektywie roku 2050. Uchwałę w sprawie wyrażenia woli stosowania rozwiązań pozwalających osiągnąć cele strategiczne wskazane w Komunikacie Komisji Europejskiej COM (2018) 773 – Czysta Planeta dla wszystkich – Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki częstochowscy radni podjęli podczas sesji, 29 października 2020 roku.

social position