Z parlamentarzystami Województwa o problemach Samorządowych

Z parlamentarzystami Województwa o problemach Samorządowych

Pogarszająca się sytuacja finansowa samorządów lokalnych, wysokie obciążenie kosztami realizacji zadań oświatowych, negocjacje z Unią Europejską w związku z kolejnym okresem programowania 2021 – 2027 w kontekście zapowiadanej obniżki alokacji środków dla Polski, utworzenie nowego systemu gospodarki odpadami oraz działania na rzecz czystego powietrza to główne tematy poruszane podczas spotkania Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z parlamentarzystami, które odbyło się dziś, 28 lutego w Dąbrowie Górniczej.  

Samorządowcy mówili o pogarszającej się sytuacji finansowej samorządów w Polsce wynikającej w szczególności ze zmian w podatkach PIT, rosnących kosztów realizacji zadań publicznych oraz wzrostu kosztów wynagrodzeń; utraty udziałów w podatku PIT od wypłat środków z tytułu Otwartych Funduszy Emerytalnych; rosnących wydatków oraz zbyt niskich poziomów dotacji na zadania zlecone; rosnących wydatków na ochronę zdrowia, w szczególności wśród szpitali gdzie nadzór właścicielski sprawuje samorząd.

Kolejnym tematem było wysokie obciążenie samorządów kosztami reformy oświaty oraz niedoszacowanie środków otrzymywanych w związku z realizacją zadań oświatowych, w tym: stałe pokrywanie różnic między bieżącymi wydatkami oświaty a środkami otrzymywanymi z budżetu Państwa; dwukrotny wzrost wydatków majątkowych na oświatę (spowodowany reformą oświatową); przerzucanie kosztów wzrostu płac środowiska nauczycielskiego na samorządy.

Bardzo ważne dla mieszkanek i mieszkańców naszego regionu, o czym mówił podczas spotkania m.in. zastępca przewodniczącego Związku, prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, są także negocjacje z Unią Europejską w związku z kolejnym okresem programowania 2021 – 2027 w kontekście zapowiadanej obniżki alokacji środków dla Polski. Szczególnie istotne jest tu zachowanie formuły ZIT/RIT jako sprawnego i efektywnego mechanizmu wdrażania środków, a także rozważenie skierowania większych środków finansowych na instrumenty terytorialne; zabieganie o znacznie większe niż zapowiadane środki finansowe dla woj. śląskiego w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz działania na rzecz niepomniejszania środków finansowych na rozwój obszarów wiejskich II filaru Wspólnej Polityki Rolnej dla Polski.

utworzenie nowego systemu gospodarki odpadami ŚZGiP apeluje już od dawna. Tym razem także prosi o podjęcie prac nad nowym system gospodarki odpadami komunalnymi oraz szybkie i skuteczne unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

Samorządowcy apelowali także o przyspieszenie prac nad rzetelnym finansowaniem działań antysmogowych dla samorządów.

Przed spotkaniem z parlamentarzystami odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Przyjęto stanowiska dotyczące m.in. przejazdów kolejowych oraz zmian w przepisach dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych.

O problemach we współpracy z Tauron Dystrybucja Serwis S.A. mówił Zastępca Przewodniczącego Związku  Krzysztof Matyjaszczyk. Przedstawiono także informację z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 26 lutego.

W załączeniu oficjalny komunikat Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z posiedzenia Zarządu ŚZGiP oraz spotkania z parlamentarzystami. 

social position