Więcej czasu na składanie prac w konkursie o rodzicielstwie zastępczym

Więcej czasu na składanie prac w konkursie o rodzicielstwie zastępczym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza częstochowskich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie plastyczno – literackim “Masz serce, otwórz do niego drzwi”. Termin nadsyłania prac upływa 15 maja.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie utworu literackiego lub plastycznego o temacie: „Masz serce, otwórz do niego drzwi”. To hasło, które od kilku lat promuje w Częstochowie ideę rodzicielstwa zastępczego. Interpretacja tematu jest dowolna, warunkiem jest jednak by praca dotyczyła rodziny i/lub rodzicielstwa zastępczego.
Przedstawiciele szkół podstawowych mogą nadsyłać prace uczniów w kategorii plastycznej, natomiast gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w kategorii literackiej (wiersz lub proza).

Celem konkursu jest m.in. propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego, zachęcanie do tworzenia rodzinnych form opieki nad dziećmi. MOPS zachęca uczestników oraz ich opiekunów, by wykonanie pracy konkursowej poprzedzone było przekazaniem informacji na temat rodzicielstwa zastępczego, dlatego dołączono je do karty zgłoszeniowej.

Konkurs jest kolejnym z działań w ramach promocji pieczy zastępczej w Częstochowie i poszukiwania rodzin zastępczych dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych. Obecnie w Częstochowie funkcjonuje 280 rodzin zastępczych (w tym 2 rodzinne domy dziecka i 10 rodzin zawodowych), przebywa w nich 386 dzieci. To niestety wciąż za mało.

Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach projektu pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy.
Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody oraz możliwość publikacji wyróżnionych prac!

Szczegóły, regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie www.mops.czestochowa.pl  

WIĘCEJ O RODZICIELSTWIE ZASTĘPCZYM

PIECZA ZASTĘPCZA – NA CZYM POLEGA?
Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku, gdy rodzice biologiczni z różnych względów – najczęściej nałogów, problemów z przemocą – nie mogą zapewnić dziecku opieki i wychowania.
W takim przypadku, w wyniku postanowienia sądu, dziecko powinno trafić pod opiekę zapewniającą mu właściwe i bezpieczne warunki.

CO ZAMIAST RODZINY ZASTĘPCZEJ?
Dziecko może trafićdo pieczy instytucjonalnej, a więc placówki opiekuńczo-wychowawczej potocznie nazywanej domem dziecka. Ma ono tam zapewnioną całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb.

DLACZEGO ROLA RODZINY ZASTĘPCZEJ JEST TAK WAŻNA?
Żadna, nawet najlepsza placówka, nie zastąpi dziecku domu i rodziny. Dlatego tak ważne jest poszukiwanie rodzin zastępczych – a więc rodzin, które zaopiekują się dzieckiem czasowo, w momencie, gdy biologiczna rodzina nie może się nim zająć, a sytuacja dziecka nie pozwala, by trafiło do adopcji.
W rodzinie zastępczej dziecko może wychowywać się w naturalnych warunkach, otoczone miłością, rodzinnym ciepłem i troską. Rodzina zastępcza zapewnia poczucie bezpieczeństwa i wsparcie, jest dla dziecka szansą na prawidłowy rozwój oraz na dobry start w dorosłe życie. To właśnie dzięki niej, młody człowiek może zaspokoić potrzebę przynależności i miłości, uznania i samorealizacji. Pobyt w rodzinie zastępczej znacznie zwiększa szanse, że w przyszłości dziecko założy własną szczęśliwą i prawidłowo funkcjonującą rodzinę.

WAŻNE!

· Rodzinna piecza zastępcza ma charakter czasowy i jest czymś innym niż adopcja, w ramach której dziecko jest przysposobione i funkcjonuje w rodzinie tak, jak dziecko biologiczne.
· Są różne rodzaje rodzin zastępczych i mogą je stworzyć zarówno krewni dziecka (np. wujostwo, babcia, rodzeństwo), ale także osoby bliskie niespokrewnione oraz takie, które nie znały wcześniej dziecka, a chcą w ten sposób realizować się życiowo, mają potrzebę ofiarowania miłości i wsparcia dzieciom, które tego potrzebują.
· Pobyt dziecka w pieczy zastępczej zapewnia czas potrzebny na pracę z rodziną  biologiczną, umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub – gdy jest to niemożliwe –dążenie do adopcji dziecka.
· Rodzina zastępcza otrzymuje pełne wsparciepomoc pedagogiczną, psychologiczną i    prawną, specjalistyczne szkolenia, pomoc finansową na utrzymanie dziecka.

Wszelkie informacje na temat rodzicielstwa zastępczego można uzyskać w dwóch punktach:
· Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa,
tel. 34 372 42 24, 372 42 21, 372 42 19,
www.mops.czestochowa.pl

· Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny
ul. Jasnogórska 34, 42-217 Częstochowa, tel. 502 985 101

social position