Trwa III Jurajski Kongres Gospodarczy

Trwa III Jurajski Kongres Gospodarczy

Podczas Kongresu podpisano umowę o współpracy między Częstochową a Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz porozumienie na rzecz rozwoju i promocji gmin makroregionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej.  

Tematyka Kongresu koncentruje się na szeroko rozumianych zagadnieniach rynku pracy, który coraz częściej zmusza firmy do szukania jak najskuteczniejszych sposobów przyciągnięcia potencjalnych pracowników. Stąd obecność m.in. Fundacji Pro Progressio, zajmującej się m.in. kwestiami z zakresu employer brandingu, czyli budowania marki pracodawcy. Idea Kongresu wpisuje się w częstochowski program ,,Teraz Lepsza Praca”, a także w działania miasta mające na celu planowe kształcenie kadr dla potrzeb lokalnej gospodarki.

Ja jako Prezydent Miasta Częstochowy, wójt Mstowa Tomasz Gęsiarz, burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, burmistrz Ogrodzieńca Anna Pilarczyk-Sprycha i wójt Olsztyna Tomasz Kucharski podpisaliśmy porozumienie na rzecz rozwoju i promocji gmin makroregionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jego sygnatariusze podejmą współpracę dotyczącą wspólnej promocji gospodarczej i terenów inwestycyjnych, zwiększenia atrakcyjności turystycznej Jury Krakowsko- Częstochowskiej, rozwoju zrównoważonego transportu i poprawy komunikacji w regionie.

Podczas Kongresu podpisano także umowę o współpracy pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przeze mnie jako Prezydenta Miasta Częstochowy, a Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., reprezentowaną przez Prezesa Zarządu dr. Janusza Michałka i Wiceprezesa Mateusza Rykałę. Katowicka Strefa to najlepsza specjalna strefa ekonomiczna w Polsce, Europie i jedna z najlepszych na świecie. W ramach umowy strony zobowiązują się do współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej wyszczególnionych nieruchomości, znajdujących się na terenie miasta. Nieruchomości te znajdą się w ofercie inwestycyjnej KSSE i będą przez nią promowane jako potencjalnie atrakcyjne do prowadzenia działalności gospodarczej (zarówno na podstawie decyzji o wsparciu, jak również bez uzyskania takiej decyzji). Zainteresowani inwestorzy będą mogli skorzystać z nieodpłatnych usług informacyjnych dotyczących wsparcia dla planowanych inwestycji; będą mieć też zapewnioną pomoc w kontaktach z administracją publiczną. Miasto wraz ze Specjalną Strefą Ekonomiczną będzie także współpracować w zakresie rekomendowania przedsiębiorcom nieruchomości, z uwzględnieniem planów inwestycyjnych oraz zaawansowania przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Program Kongresu jak zwykle obejmuje szereg debat panelowych. Pierwszą z nich była dyskusja o przyszłości subregionu północnego województwa, z udziałem prezydenta Częstochowy oraz włodarzy Mstowa, Myszkowa, Ogrodzieńca i Olsztyna. Samorządowcy rozmawiali m.in. o swoich oczekiwaniach związanych ze spodziewaną instytucjonalizacją współpracy okolicznych gmin – porozumienie dla subregionu północnego ma być bowiem przekształcone w związek/stowarzyszenie. Mowa była także o szansach dla nowych, wspólnych przedsięwzięć w kontekście przyszłej perspektywy UE, w której nacisk będzie położony na ,,partnerstwo”. Dyskusja dotyczyła również inwestycji infrastrukturalnych, które powinny się znaleźć na liście kluczowych projektów województwa – tak, aby gospodarczy i turystyczny potencjał regionu mógł być należycie wykorzystany. Wśród priorytetowych przedsięwzięć, które powinny być realizowane ze środków unijnych w nowej perspektywie  wymieniano m.in. drogi rowerowe, odnawialne źródła energii, projekty drogowe i transportowe czy infrastrukturę kanalizacyjną.

W agendzie Kongresu znalazło się też miejsce na debaty poświęcone subregionowi w kontekście wyzwań rynku pracy, firm rodzinnych, wspomnianego już employer brandingu. czy kształcenia przyszłych kadr dla gospodarki.

Maciej Mierzwiński – prezes Przemysłowej Akademii Rozwoju, mówiąc o realizowanych przez Akademię projektach (np. Młody Przemysł, Ambasador Młodego Przemysłu), upominał się o większe zainteresowanie częstochowskiego biznesu narzędziami szkolenia młodych kadr, oferowanymi jest m.in. przez Miasto Częstochowę. Przekonywał, że ten brak zainteresowania kształceniem i szkoleniem młodych, lokalnych kadr pod kątem potrzeb poszczególnych branż i konkretnych przedsiębiorstw, może wkrótce odbić się na poziomie ogólnego wzrostu gospodarczego, a z czasem prowadzić nawet do upadku niektórych firm.

Przemysłowa Akademii Rozwoju to organizacja, która – we współpracy m.in. z samorządem – stara się wykorzystywać potencjał bazujący na współpracy młodych osób, szkół technicznych i branżowych oraz przedsiębiorców.

III Jurajski Kongres Gospodarczy organizują: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie, Centrum Obsługi Inwestora UM Częstochowy, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz samorządy terytorialne z powiatów myszkowskiego, kłobuckiego, zawierciańskiego, lublinieckiego i częstochowskiego.

social position