SPOTKANIE Z PARLAMENTARZYSTAMI

SPOTKANIE Z PARLAMENTARZYSTAMI

19 lutego spotkałem się z częstochowskimi parlamentarzystami. W czasie spotkania podsumował działania miasta w minionym roku oraz podziękował za współpracę i wsparcie projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków europejskich lub budżetu państwa przez częstochowski samorząd. Zwrócił również uwagę na, wynikające z regulacji prawnych, bariery rozwoju miasta, przedstawiając propozycje konkretnych rozwiązań.

 

W spotkaniu z prezydentem i sekretarz miasta Wandą Kuklą uczestniczyli: senator RP Artur Warzocha, posłanki Halina Rozpondek, Izabela Leszczyna i Lidia Burzyńska oraz posłowie Szymon Giżyński i Tomasz Jaskóła.

Podsumowując miejskie działania w ubiegłym roku, prezydent podkreślił, że Częstochowa konsekwentnie kontynuowała wyznaczony kierunek rozwoju związany ze wspieraniem gospodarki i przedsiębiorczości, wzmacnianiem kapitału społecznego, racjonalnym wydatkowaniem środków publicznych, pozyskiwaniem kolejnych środków europejskich oraz sukcesywną poprawą komfortu życia w mieście. Zwrócił przy tym uwagę na kilka szczególnie istotnych obszarów: rekordowo niskie bezrobocie, nowe inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych, realizację programu Teraz Lepsza Praca, z ulgami dla solidnych pracodawców i projektami rozwijającymi zawodowe kompetencje częstochowian… Przypomniał o dużych środkach europejskich uzyskanych na kluczowe inwestycje drogowe (m.in. DK1, DK46) oraz komunikację publiczną (nowe autobusy i tramwaje, modernizacja linii tramwajowej), przedstawił działania na rzecz przyjaznej, bardziej aktywnej, zielonej i kulturalnej Częstochowie. Wszyscy obecni otrzymali również bardziej szczegółowe materiały poświęcone działaniom miasta w 2017 r.

W części spotkania poświęconej barierom rozwojowym Częstochowy (ale również innych miast), prezydent przedstawił uwagi dotyczące obowiązujących lub planowanych regulacji prawnych, które wpływają negatywnie na funkcjonowanie samorządów i są niekorzystne dla mieszkańców.

Obecni na spotkaniu częstochowscy parlamentarzyści otrzymali opracowanie dotyczące problemów, z którymi na co dzień mierzy się Częstochowa (a których rozwiązanie jest niestety poza zasięgiem władz miasta). Jako przykład podał m.in. kwestię ograniczenia niskiej emisji. Aby skutecznie realizować programy poprawy jakości powietrza i walki ze smogiem, konieczne jest wprowadzenie rozwiązań na poziomie krajowym (chodzi m.in. o zakaz sprzedaży określonych rodzajów paliw oraz narzędzia prawne do skuteczniejszych działań kontrolnych). Bez niezbędnych zmian w prawie nawet znaczące zwiększenie przez samorządy nakładów na działania służące ograniczeniu niskiej emisji, nie będzie przynosiło w pełni satysfakcjonujących rezultatów. Prezydent zwrócił też uwagę m.in. na problematyczne zapisy w ustawie o gospodarce nieruchomościami, znowelizowanym Prawie Wodnym, ustawie o transporcie kolejowym, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie o dostępie do informacji publicznej, ustawie o zarządzaniu kryzysowym, Kodeksie Postępowania Administracyjnego, ordynacji podatkowej, prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Prawie Energetycznym, zmianach dotyczących zapowiadanej reformy planowania przestrzennego czy ciągłym braku przepisów wykonawczych do tzw. ustawy reklamowej.

Przypomniałem również, że narastającym problemem jest brak stabilnych źródeł finansowania dla zadań realizowanych przez samorządy. Wciąż kontynuowana jest praktyka obciążania samorządów lokalnych przez władze centralne większymi obowiązkami bez jednoczesnego zapewnienia im niezbędnych do ich wykonania środków finansowych. Prezydent wyraził nadzieję, że dzięki wzajemnej współpracy i wsparciu ze strony parlamentarzystów, przynajmniej część z tych problemów uda się wyeliminować.

Jednym z tematów omawianych podczas spotkania były także perspektywy odtworzenia województwa częstochowskiego. Kontekstem dyskusji były odpowiedzi na poselskie zapytania i wypowiedzi na ten temat przedstawicieli obozu rządzącego oraz kalendarz programowania środków unijnych w perspektywie po 2020 r., który obliguje do projektowania – jeszcze w tym roku – ewentualnych zmian administracyjnych.

social position