SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Współpraca międzysektorowa sposobem na rozwój społeczno-gospodarczy” to tytuł konferencji, która odbyła się 27 lutego w hotelu Arche. Spotkanie poświęcone było m.in. zasadom CSR, czyli Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, samorządów i instytucji publicznych, a także środowiska akademickiego i firm realizujących swoje zadania z uwzględnieniem interesów społecznych. Głównym celem spotkania była wymiana dobrych praktyk i wiedzy w zakresie CSR i współpracy międzysektorowej.

Spotkania, jak to dzisiejsze, służą skutecznej, popartej przykładami wymianie doświadczeń między zainteresowanymi podmiotami, a co za tym idzie, rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego i coraz silniejszej identyfikacji z lokalną społecznością. Jestem przekonany, że ta współpraca zaowocuje realizacją wielu interesujących projektów w zakresie rozwoju ekonomii społecznej i odpowiedzialnego biznesu .

Podczas konferencji w kolejnych panelach dyskutowano na tematy związane z realizacją i promocją koncepcji CSR m.in. w działaniach samorządu, środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych i w biznesie. Omawiane tematy oparto na przykładach konkretnych projektów, realizowanych z uwzględnieniem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Podczas panelu poświęconego działaniom częstochowskiego samorządu wspierającym CSR prezydent miasta przypomniał o zwolnieniach podatkowych oferowanych obecnie przedsiębiorcom, którzy dbają o pracowników i proponują im godną płacę, o projektach pomagających w powrocie na rynek pracy, jak „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” (refundacja opieki niań, dodatkowe miejsca w żłobkach), programie Fair Play skierowanym do biznesu czy wyróżnieniach dla Promotorów Częstochowskiej Gospodarki. Przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej UM mówili z kolei o antymobbingowym i „równościowym” wsparciu dla pracowników oraz rozwoju współpracy lokalnych NGO z przedsiębiorcami.

Wtorkową konferencję zorganizował, prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstochowie, Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, zajmujący się zwiększaniem szans na zatrudnienie wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tworzeniem stabilnych miejsc pracy, rozwojem sektora ekonomii społecznej i stwarzaniem przyjaznego klimatu dla funkcjonowania ekonomii społecznej wśród jednostek samorządu terytorialnego.

social position