Ratingi Częstochowy w górę ze stabilną perspektywą

Ratingi Częstochowy w górę ze stabilną perspektywą

Fitch Ratings podniósł międzynarodowe długoterminowe ratingi naszego miasta dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej z „BBB” do „BBB+”. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Zgodnie z komunikatem agencji, podniesienie ratingów odzwierciedla umiarkowane zadłużenie miasta oraz niskie zapotrzebowanie na nowy dług w średnim okresie. To z kolei przekłada się na mocne wskaźniki obsługi i spłaty długu. Ratingi odzwierciedlają też ostrożne zarządzanie w mieście, wysoką płynność oraz dobre wyniki operacyjne, które zdaniem agencji powinny być utrzymane. Stabilna perspektywa ratingów oznacza, że w średnim okresie zdolność kredytowa Częstochowy będzie porównywalna ze zdolnością innych miast z ratingiem „BBB+”.

Zadłużenie Częstochowy jest umiarkowane, a zapotrzebowanie na nowy dług niższe niż w porównywalnych miastach. Fitch spodziewa się, że w średnim okresie zadłużenie miasta pozostanie stabilne i będzie wynosiło około 40% dochodów bieżących (czyli na poziomie zbliżonym do 2016 r. i znacznie poniżej poziomu z 2012 r.) Agencja prognozuje, że w latach 2017-2019 wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej pozostanie na poziomie z 2016 r. Ponad 93% zadłużenia Częstochowy zostało zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Charakteryzuje je stosunkowo niski koszt finansowania, długi okres spłaty oraz równomierne rozłożenie spłat kapitału. Ogranicza to presję na finanse miasta.

Fitch spodziewa się, że Częstochowa utrzyma dobre wyniki operacyjne w latach 2017-2019. Według prognoz nadwyżka operacyjna wyniesie średnio 90 mln zł rocznie (czyli około 8% dochodów operacyjnych) i będzie 1,8-krotnie wyższa od obsługi długu. Będzie temu sprzyjać zarówno polityka władz miasta ograniczająca tempo wzrostu wydatków bieżących, jak i rosnące dochody podatkowe w związku ze spodziewanym w kraju wzrostem gospodarczym.

Fitch spodziewa się, że Częstochowa będzie wykazywać jedynie niewielkie deficyty budżetowe w latach 2017-2019 (około 1-2% dochodów) przy wydatkach majątkowych wynoszących w tym okresie łącznie ok. 600 mln zł. W około 90% wydatki te będą jednak finansowane z nadwyżki bieżącej i dochodów majątkowych (głównie dotacji UE), a tym samym nie będą wymagać finansowania dłużnego. Zadłużenie spółek miejskich nie stanowi istotnego ryzyka dla budżetu miasta – większość z nich obsługuje swoje długi z własnych przychodów.

Według opinii Fitch, wskaźniki ekonomiczne miasta są na poziomie zbliżonym do średniej krajowej. Wynika to z faktu, że Częstochowa – ze swoimi dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi – jest najsilniejszym ośrodkiem gospodarczym w podregionie.

Zdaniem Fitch polityka zarządzania miastem – w tym tworzenie dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwania inwestorów –  jest czynnikiem wspierającym rating. Dobre zarządzanie finansowe, w tym racjonalizacja wydatków, powinno zapewnić Częstochowie bezpieczne wyniki operacyjne.

Na podst. oficjalnego komunikatu Fitch Ratings opublikowanego 2 maja 2017 r.
Całość komunikatu: https://www.fitchratings.com/site/pr/1023023

social position