Promocja rodzicielstwa zastępczego

Promocja rodzicielstwa zastępczego

W sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się XII edycja konferencji „Moje Serce Dało Ci Dom” organizowanej z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Częstochowskich Dni Rodziny.

Zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie i Stowarzyszenie ,,Dla Rodziny” spotkanie było okazją do dyskusji na temat pieczy zastępczej w mieście oraz do wyróżnienia tych, którzy tę pieczę sprawują. Całość skierowana była do rodziców zastępczych i przedstawicieli instytucji w obszarze wspierania rodziny. Celem, podobnie jak podczas poprzednich edycji, była integracja rodzin zastępczych i podkreślenie ich roli. Działanie wpisuje się także w deinstytucjonalizację pieczy zastępczej w Częstochowie.

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna jest rodzina, szczególnie dla najmłodszych. Dlatego tak ważną misję mają Państwo – rodzice zastępczy. Nigdy dość wyrazów uznania, podziwu i szacunku dla tego wysiłku, szczególnie w Dniu Rodzicielstwa Zastępczego, w Państwa święto .

Podczas konferencji tradycyjnie wręczono statuetki ,,Anioły Rodzicielstwa Zastępczego”. 5 wyróżnień to symbol uznania dla wszystkich rodziców zastępczych i za ich codzienne starania. To dzięki nim dzieci, które z różnych względów nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych, mają zapewnione wsparcie, ciepło i miłość, są bezwarunkowo akceptowane, a ich potrzeba przynależności i bliskości jest zaspokojona.

Pieczę zastępczą dzielimy na instytucjonalną i rodzinną. W Częstochowie piecza instytucjonalna obejmuje 13 placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym 3 typu rodzinnego. Przebywa w niej ogółem 144 dzieci, z czego 139 to dzieci z Częstochowy (pozostałe z innych powiatów). Choć instytucje działają bardzo dobrze, priorytetem jest, by dzieci trafiały do pieczy rodzinnej. Ustawa „o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” nakłada obowiązek, by wszystkie dzieci do 10 roku życia trafiały do rodzinnych form pieczy zastępczej.

Piecza rodzinna daje dzieciom opiekę i oparcie, równocześnie (podobnie jak w przypadku pieczy instytucjonalnej) dzieci mają możliwość powrotu do rodziny biologicznej, jeśli ta wykaże się zdolnością do ponownej opieki. Dzieje się tak często, choć niektóre dzieci w rodzinie zastępczej wychowuje się do pełnoletności i dalej.

Są 4 rodzaje rodzinnej pieczy zastępczej – rodziny spokrewnione, rodziny niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe, rodzinne domy dziecka. Obecnie mamy w Częstochowie 273 form rodzinnej pieczy zastępczej, w których przebywa 383 dzieci (11 rodzin zastępczych zawodowych i 3 rodzinne domy dziecka). Kolejne rodziny przygotowują się do pełnienia funkcji rodziców zastępczych. Rodziny spokrewnione są tworzone dla konkretnego dziecka przez osoby z najbliższej rodziny, a więc są sprzyjające warunki, by dzieckiem zajął się ktoś z jego otoczenia. Podobnie jest z rodzinami niezawodowymi. Najbardziej poszukiwani są rodzice zawodowi oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Zapewniają opiekę i dają wsparcie dzieciom, których krewni bądź osoby bliskie nie mogą zostać rodzicami zastępczymi.

W Częstochowie sukcesywnie zmniejsza się ilość dzieci trafiających do placówek opiekuńczo-wychowawczych na rzecz zwiększania opieki w rodzinach zastępczych oraz pozostawania dzieci u rodziców naturalnych w wyniku intensywnej pracy choćby asystentów rodziny. Wciąż brakuje rodzin zastępczych. Bycie rodzicem zastępczym to nie tylko możliwość realizacji zawodowej (rodzic zastępczy zawodowy lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka otrzymuje wynagrodzenie), ale także możliwość samorealizacji i ofiarowania wsparcia, serca dzieciom w bardzo trudnej sytuacji.

social position