PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ 2018-2020

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ 2018-2020

Długofalowym skutkiem programu przyjętego przez Radę Miasta ma być ograniczenie konieczności umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i minimalizacja zjawiska sieroctwa społecznego. W tym roku na realizację programu przewidziano w budżecie miasta ponad 18 mln zł.

Dla stworzenia systemu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej istotne są programowe podstawy jego funkcjonowania. Na szczeblu gminnym i powiatowym taką rolę pełnią programy wspierania rodziny oraz rozwoju pieczy zastępczej.

Program przyjęty na ostatniej sesji Rady Miasta jest kontynuacją myśli zawartych w poprzednim (na lata 2015-2017) i jest zgodny z uchwaloną przez radnych w marcu 2014 roku Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020. Został przygotowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z przedstawicielami najważniejszych podmiotów działających w Częstochowie w sferze wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Program przewiduje m.in. rozwój profilaktyki służącej wzmocnieniu potencjału rodzin. Ma to zapobiegać narastaniu sytuacji kryzysowych, co umożliwi rodzinom rozwiązywanie problemów z pomocą własnych zasobów oraz zasobów środowiskowych. Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracy z rodziną naturalną mają zapewnić każdemu dziecku prawo do stabilnego, trwałego i rodzinnego środowiska wychowawczego.

Strategicznymi celami programu są: poprawa funkcjonowania rodziny i podnoszenie jakości życia dzieci (m.in. wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych czy wsparcie dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością), rozwój i wsparcie systemu pieczy zastępczej oraz wsparcie usamodzielnianych wychowanków.

Program adresowany jest do rodzin z dziećmi (w tym zagrożonych kryzysem i będących w kryzysie), biologicznych rodzin dzieci w pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, dzieci przebywających w pieczy zastępczej, usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą bądź inne placówki czy wreszcie dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, program zawiera także – określony na podstawie rozeznania potrzeb – limit rodzin zastępczych zawodowych w kolejnych latach jego obowiązywania. Może on się zmienić w zależności od zidentyfikowanych w kolejnych latach potrzeb, wysokości środków finansowych czy liczby przeszkolonych kandydatów do pełnienia takiej roli.

Realizacja programu będzie finansowana z budżetu Gminy Miasta Częstochowy, dotacji celowych z budżetu państwa, programów rządowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, z funduszy zewnętrznych (w tym unijnych) oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł.

W ramach programu na rodziny zastępcze w tegorocznym budżecie miasta przewidziano ponad 9 mln 775 tys. zł, na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – ponad 8 mln zł, z kolei na wspieranie rodziny – 220 tys. zł.

Koordynatorem realizacji programu będzie dyrektor częstochowskiego MOPS, a sformułowane w dokumencie zadania będą wdrażane przez wyznaczone podmioty. Realizacja programu będzie corocznie monitorowana – zbierane i analizowane będą informacje w celu ustalenia, czy przebiega ona zgodnie z planem. Do 31 marca każdego roku dyrektor MOPS przedstawi Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji programu wraz z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Program ma charakter otwarty, co oznacza, że zadania w nim wyznaczone mogą zostać zmodyfikowane lub poszerzone w przypadku stwierdzenia istotnych zmian społecznych lub nowych potrzeb.

Z pełną treścią zapisów programu można zapoznać się tutaj: http://bip.czestochowa.pl/artykul/33031/1157190/projekt-uchwaly-na-druku-br-6-l-18-w-sprawie-przyjecia-programu-wspierania-rodziny-i-rozwoju-pieczy-zastepczej-miasta-czestochowy-na-lata-2018-2020

social position