Zostałem wybrany do Zarządu ZMP

Zostałem wybrany do Zarządu ZMP

Zostałem wybrany do Zarządu Związku Miast Polskich na lata 2019-2024 w czasie Walnego Zgromadzenia ZMP w Poznaniu. W czasie  obrad dyskutowano m.in. o rosnących obciążeniach finansowych samorządów, w tym niedoborach w oświacie, wyzwaniach środowiskowych, a także planowaniu rozwoju przestrzeni miejskich.

W czasie pierwszego dnia obrad podsumowano działalność Związku za rok ubiegły, przeprowadzono dyskusję na temat projektu zmian w statucie oraz zgłoszono kandydatów na prezesa, członków zarządu i Komisji Rewizyjnej. Decyzją głosujących, na stanowisku prezesa ZMP pozostał prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, a na jego zastępców wybrano prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka i prezydenta Sieradza Pawła Osiewałę. Sekretarzem został Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa. Do zarządu weszło również 30 przedstawicieli miast członkowskich Związku Miast Polskich. Wśród nich jest prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, który do tej pory był delegatem ZMP do Izby Lokalnej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE) przy Radzie Europy. Z województwa śląskiego w zarządzie są jeszcze prezydenci Tychów i Sosnowca – Andrzej Dziuba i Arkadiusz Chęciński oraz burmistrz Lublińca Edward Maniura.

Wśród priorytetów legislacyjnych na nową kadencję zarządu ZMP znalazło się m.in. działanie na rzecz korzystnych dla miast, systemowych rozwiązań w zakresie finansów jednostek samorządu terytorialnego, w tym przywrócenie zasady rekompensowania powodowanych zmianami ustawowymi ubytków w dochodach własnych, a także doprowadzenie do uwzględniania w budowaniu systemu finansów lokalnych standardów wykonywania usług publicznych (dotyczy to zwłaszcza oświaty i zadań zleconych). Miasta zamierzają ponadto podjąć starania o wprowadzenie podatku od wartości nieruchomości gruntowych i części samorządowych podatku PIT oraz o zwrot podatku VAT od inwestycji publicznych. Będą dążyć do wyegzekwowania zasady jedno miasto – jeden gospodarz, wzmacniania mechanizmów rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych, a także chcą doprowadzić do nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych.

Drugiego dnia delegaci do ZMP uczestniczyli w konferencji programowej, w całości poświęconej tematyce rozwoju samorządów. Dyskutowano m.in. na temat planowania rozwoju przestrzeni miejskich, możliwości rozwoju miast w obliczu rosnących obciążeń finansowych (w tym znacznego niedoszacowania subwencji oświatowej w kontekście skutków reformy edukacji), czy wyzwaniach środowiskowych związanych z walką ze smogiem, gospodarką odpadami czy zmianami klimatycznymi.

Relacja z obrad Zgromadzenia Ogólnego ZMP wraz  prezentacjami tematycznymi przedstawionymi w czasie obrad dostępna jest na stronie: www.zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej. W styczniu 1991 roku odbył się w Poznaniu – statutowej siedzibie Związku – jego Kongres Restytucyjny. W ten sposób Związek Miast Polskich od początku lat 90. tworzy najnowszą historię polskiej, odrodzonej samorządności. Jest największą tego typu organizacją w Polsce, skupiającą ponad 300 miast, w których mieszka ponad 72% miejskiej ludności kraju. ZMP jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich.

Źródło zdjęć: Biuro ZMP, www.zmp.poznan.pl

social position