Porządek obrad X zwyczajnej sesji Rady Miasta Częstochowy

Porządek obrad X zwyczajnej sesji Rady Miasta Częstochowy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (jt. Dz. U. 2019 poz. 506)
zwołuję
na dzień 11 kwietnia (czwartek) 2019 roku o godz. 12.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie
X zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad VI i VII sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7.    Wystąpienia zaproszonych gości.
8.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9.    Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie za 2018 rok.

10.    Rozpatrzenie sprawozdania  z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033.(BR.9.X.19)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2019.(BR.10.X.19)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 67.VI.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2019 r. na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne.(BR.4.X.19)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 68.VI.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2019 r., na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne.(BR.3.X.19)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69.VI.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2019 r., na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na montażu kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy lub służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne.(BR.2.X.19)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Miejskiemu Zarządowi Dróg i Transportu w Częstochowie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.(BR.6.X.19)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomości położonej przy Alei Jana Pawła II. (BR.7.X.19)
18.    Podjęcie uchwały  w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku  lekarskim. (BR.8.X.19)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Częstochowa na lata 2019-2020.(BR.5.X.19)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 747/XLI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą przy Alei Armii Krajowej 66a w Częstochowie z filią przy ul. Sportowej 34a w Częstochowie. (BR.1.X.19)
21.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
22.    Zamknięcie obrad X Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski

 

social position