Policzono bezdomnych

Policzono bezdomnych

W nocy z 13 na 14 lutego odbywało się ogólnopolskie liczenie bezdomnych. W Częstochowie było ich  351.


Badanie liczby osób bezdomnych przeprowadzono w placówkach o charakterze instytucjonalnym (m.in. noclegownia, ogrzewalnia, schroniska, ośrodki wsparcia, placówki medyczne, zakłady karne) – gdzie przybywało 316 osób – oraz w miejscach poza placówkami instytucjonalnymi (m.in. miejsca niemieszkalne, altany, pustostany) w których naliczono 35 osób.

Podczas badania przeprowadzono ankietę, dzięki której możliwe było uzyskanie danych socjodemograficznych o grupie osób bezdomnych. Wynik ten pozwala na jeszcze dokładniejsze planowanie i prowadzenie działań ograniczających i niwelujących negatywne skutki tego zjawiska.
Analiza wykazała, że na terenie Częstochowy przebywa 351 osób. Znaczna część badanych (aż 81%) to mężczyźni. Przeważająca liczba osób bezdomnych jest wieku między 41 a 60 rokiem życia. Większość ma wykształcenie zawodowe oraz podstawowe, 6 osób podało wykształcenie wyższe.

Z analizy ankiet wynika, że osoby bezdomne, jako najczęstsze przyczyny bezdomności wskazują:
•    kobiety: konflikt rodzinny, przemoc domowa, rozpad związku oraz eksmisja, wymeldowanie z mieszkania.
•    mężczyźni: eksmisja, wymeldowanie z mieszkania, konflikt rodzinny, uzależnienie od alkoholu, rozpad związku.

Głównym źródłem dochodu osób bezdomnych są zasiłki z pomocy społecznej (37%), zbieractwo (15%), renta/emerytura (14%), żebractwo (7%). Bez dochodu pozostaje 23% osób bezdomnych.
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbywa się co 2 lata. W Częstochowie od 2012 r. odbywa się corocznie ze względu na wojewódzkie badanie, które przeprowadzane jest w latach kiedy nie występuje badanie o charakterze ogólnopolskim. Poprzednie badanie (wojewódzkie) odbyło się w nocy z 24 na 25 stycznia 2018 r. Wówczas jego wyniki wskazały, że na terenie Częstochowy przebywało 371 osób bezdomnych.

Koordynatorem badania w jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Współrealizatorami są członkowie Partnerstwa Lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezdomności w mieście Częstochowa, m.in. Straż Miejska, Policja (dwa patrole przeprowadziły wraz ze streetworkerami badanie w miejscach niemieszkalnych i poza instytucjami), organizacje pozarządowe, streetwokerzy, placówki służby zdrowia, areszt śledczy, placówki lecznictwa odwykowego, ośrodek interwencji kryzysowej, izba wytrzeźwień.

social position