PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA PO TERMOMODERNIZACJI

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA PO TERMOMODERNIZACJI

Obiekt przy ul. św. Brata Alberta jest jednym z trzech prowadzonych przez  Stowarzyszenie AMICUS, które w ramach zadania publicznego zleconego przez miasto zajmuje się dziećmi częściowo lub całkowicie pozbawionymi opieki rodzicielskiej. Zakończona termomodernizacja poprawiła warunki funkcjonowania też ważnej placówki opiekuńczo-wychowawczej.  

W ramach zadania zleconego przez Urząd Miasta ściany zewnętrzne ocieplono styropianem i wykonano nową estetyczną elewację. Ocieplony został też dach, który pokryto blachą dachówkową. Prace objęły również rozbiórkę konstrukcji balkonu i wykonanie nowych barierek Zamontowano nową instalację odgromową.

Całkowity koszt inwestycji (łącznie z dokumentacją i nadzorem) wyniósł nieco ponad 105 tys. zł.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom  ze Środowisk Zagrożonych AMICUS działa od 2007 roku (powstało z inicjatywy pracowników Pogotowia Opiekuńczego w Częstochowie). Od lipca 2013 roku Stowarzyszenie samodzielnie prowadzi 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze – przy ul. św. Brata Alberta,  ul. Ludowej oraz ul. Legionów. W każdej z nich – w warunkach możliwie najbardziej  zbliżonych do tych w prawidłowo funkcjonującej rodzinie – przebywa od 12 do 14 wychowanków.

Te trzy placówki prowadzone są przez Stowarzyszenie w ramach zadania publicznego pod nazwą ,,Zapewnienie opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dzieciom w wieku powyżej 10. roku życia, częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej”. Jego głównym celem jest zapewnienie dzieciom opieki i wychowania stosownie do ich wieku i potrzeb – przyjaznego miejsca zamieszkania, poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, właściwego wyżywienia, odzieży i opieki medycznej. Wychowankowie przygotowywani są do samodzielnego życia, uczeni współpracy w grupie i odpowiedzialności za własne decyzje. Opiekunowie starają się też zbudować w swoich podopiecznych przekonanie, że mogą kiedyś odnieść w życiu sukces, a także – docelowo –  powrócić do swoich rodzin biologicznych.

Na realizację zadania Stowarzyszenie otrzymuje dotację od Gminy Miasta Częstochowa – w 2017 roku wyniosła ona 484 tys. zł.

social position