ODBIÓR ODPADÓW – NOWY HARMONOGRAM

ODBIÓR ODPADÓW – NOWY HARMONOGRAM

Od 1 listopada będzie obowiązywał nowy harmonogram odbioru odpadów na terenie Częstochowy. Można go znaleźć na stronie Centrum Usług Komunalnych.

Aby sprawdzić harmonogram, należy odwiedzić stronę www.cuk.czestochowa.pl i kliknąć w przycisk HARMONOGRAMY w prawym górnym rogu ekranu. Odnośnik automatycznie przekieruje do specjalnej przeglądarki, gdzie można pobrać aktualne harmonogramy w formacie PDF – można to zrobić na dwa sposoby.

SPOSÓB PIERWSZY (zabudowa jednorodzinna) – Właściciele domów jednorodzinnych powinni wpisać adres posesji (koniecznie z numerem) oraz kliknąć w przycisk SPRAWDŹ, co pozwoli na udostępnienie dokumentu z konkretnym harmonogramem. Obok wyszukiwarki dla mieszkańców domów jednorodzinnych znajduje się też wyszukiwarka dla firm i instytucji.

SPOSÓB DRUGI – Poniżej wyszukiwarki znajduje się pozycja POZOSTAŁE HARMONOGRAMY, gdzie dostępne są dokumenty PDF dla zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej, a także dotyczące odpadów zielonych i niebezpiecznych. Podobnie jest z harmonogramami dla firm i instytucji.

Częstochowskie Centrum Usług Komunalnych przypomina również, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta obowiązują następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców:
– raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w pozostałych miesiącach – odpady zmieszane, bioodpady i zielone dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z zabudową jednorodzinną oraz wielolokalową do 7 lokali włącznie,
– trzy razy w tygodniu – odpady zmieszane i bioodpady z zabudowy wielolokalowej powyżej 7 lokali,
– jeden raz w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, a w pozostałych miesiącach po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub drogą elektroniczną na numer telefonu lub adres e-mail podany do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty – popioły z palenisk,
– nie mniej niż cztery razy w miesiącu w zabudowie wielolokalowej – odpady zbierane w sposób selektywny takie jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz raz w miesiącu w pozostałej zabudowie,
– nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w pozostałych miesiącach dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – odpady zmieszane i bioodpady,
– raz w miesiącu od maja do września – odpady zmieszane lub selektywnie zebrane dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w pozostałych miesiącach po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub drogą elektroniczną na numer telefonu lub adres e-mail podany do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

social position