MIEJSCOWY PLAN DLA PARKITKI

MIEJSCOWY PLAN DLA PARKITKI

Do 19 stycznia 2021 r. będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego rejon ulic: Małopolskiej, Obrońców Westerplatte oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko. 

Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno – Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8, lok. 57, od godz. 8.00 do 15.00, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr telefonu 34 / 37 07 888, a także na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy: https:/bip.czestochowa.pl/, w zakładce „PREZYDENT MIASTA” – Obwieszczenia14 stycznia 2021 r. o godz. 13.00 zostanie przeprowadzona – za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w formie wideokonferencji) – dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie tego planu. Sporządzany projekt planu dotyczy obszaru o powierzchni ok 51 ha, położonego pomiędzy ulicami Obrońców Westerplatte, Małopolską, Mazowiecką, Bialską i Nowobialską wraz z terenem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Jego celem jest wprowadzenie spójnych i porządkujących zasad dla zagospodarowania i zabudowy terenów obecnie podlegających intensywnemu i chaotycznemu zabudowywaniu poprzez: wyznaczenie odrębnych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną i usługową, ustalenie obsługi komunikacyjnej obszaru i przeznaczenie terenów pod planowaną rozbudowę ul. Obrońców Westerplatte i ul. Małopolskiej, wyznaczenie terenu pod planowaną drogę klasy zbiorczej (na przedłużeniu ul. Nowobialskiej w kierunku północnym).  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2021 r. Projekt planu miejscowego wraz z rysunkiem oraz uzasadnieniem można znaleźć tutaj

social position