LEPSZE SYSTEMY GRZEWCZE – Z DOTACJAMI OD MIASTA

LEPSZE SYSTEMY GRZEWCZE – Z DOTACJAMI OD MIASTA

W 2018 roku, tak jak w poprzednich latach, miasto zaoferuje mieszkańcom dotacje do wymiany systemów grzewczych na bardziej efektywne, ekologiczne źródła ciepła. Na ten rodzaj wsparcia, wpisujący się w działania służące ograniczaniu niskiej emisji, jest w miejskim budżecie pół miliona złotych. Rada Miasta zatwierdziła zasady i tryb udzielania tegorocznych dotacji.

Do zadań Gminy Miasta Częstochowa należy poprawa jakości powietrza. Ograniczeniu zanieczyszczeń służy m.in. likwidacja wysokoemisyjnych kotłów opalanych węglem, miałem lub koksem i zastąpienie ich innym, ekologicznym źródłem ciepła. Miejskie dotacje do modernizacji systemów grzewczych wynikają także z wojewódzkiego programu ochrony powietrza oraz z uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego służącej ograniczeniu eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne, które chcą zlikwidować kocioł starego typu (opalany węglem, miałem, koksem lub ekogroszkiem) i zastąpić go centralnym ogrzewaniem, ogrzewaniem elektrycznym (oprócz urządzeń przenośnych), kotłem gazowym, olejowym lub kotłem na paliwo stałe, spełniającym odpowiednie standardy emisyjne.

Wnioskodawcy w ciągu 5 lat od dnia otrzymania dotacji nie mogą zmienić źródła ciepła na takie, które emituje większą ilość zanieczyszczeń (pyłu, CO2) – pod rygorem zwrotu dotacji. Nie mogą też zalegać z opłatami i podatkami na rzecz gminy. W roku złożenia wniosku nieruchomość, w obrębie której przeprowadzona będzie wymiana, nie może być wykorzystywana na cele działalności zarobkowej. Dotacja przysługuje tylko do instalacji jednego urządzenia w danym lokalu lub budynku. Z dofinansowania na terenie danej nieruchomości można skorzystać raz na 5 lat.

W przypadku wykonania przyłącza do węzła cieplnego (wraz z węzłem) lub zakup nowego źródła ciepła kwota dofinansowania wynosi do 50% kosztów (bez kosztów projektu, montażu oraz dodatkowych materiałów) – jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Z kolei w przypadku zakupu kotła na paliwo stałe dotacja wynosi również do 50% kosztów, jednak nie więcej niż 3 tys. zł.

Dotacje dotyczą inwestycji zrealizowanych lub planowanych do realizacji od 1 stycznia 2017 r. do 9 listopada 2018 r.

Kwalifikowanie do dofinansowania odbędzie się w oparciu o kolejność złożenia kompletnego wniosku. Wniosek o dotację, wraz z niezbędnymi dokumentami, będzie można składać w Urzędzie Miasta Częstochowy do 31 października 2018 r. Decyduje data wpływu. Nabór wniosków rozpocznie się po upływie 2 tygodni od opublikowania stosownej uchwały Rady Miasta w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (ruszy więc prawdopodobnie w drugiej połowie marca).

Wnioski będą rejestrowane i kwalifikowane pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych. Ich merytoryczną oceną zajmie się powołana przez prezydenta miasta komisja. Po zrealizowaniu inwestycji należy przedłożyć do Urzędu Miasta wniosek o rozliczenie dotacji, a jej przekazanie nastąpi po zaakceptowaniu dokumentów przez komisję.

Gmina ma możliwość kontroli prawidłowości wykonania zadania zarówno przed, w trakcie realizacji oraz po udzieleniu dotacji w ciągu 5 lat od dnia jej otrzymania. Niedotrzymanie warunków oznaczać będzie konieczność zwrotu dotacji wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

W tegorocznym planie finansowym wydatków budżetowych miasta kwota przeznaczona na dotacje związane z wymianą pieców to 500 tys. zł.

Dotychczas na dotacje do modernizacji systemów grzewczych dla częstochowianek i częstochowian (przyznawane od 2004 r.) miasto przeznaczyło łącznie kwotę ok. 1,5 mln zł. Udało się dzięki temu dofinansować modernizację blisko 1300 domowych źródeł ciepła.

Ze szczegółowymi zasadami ubiegania się o wsparcie możne zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (przyjęty projekt uchwały Rady Miasta Częstochowy): http://bip.czestochowa.pl/artykul/33031/1157200/projekt-uchwaly-na-druku-br-16-l-18-w-sprawie-zasad-i-trybu-udzielania-oraz-sposobu-rozliczania-dotacji-celowych-w-2018-r-na-dofinansowanie-kosztow-inwestycji-z-zakresu-ochrony-srodowiska-zwiazanych-z-ochrona-powietrza-polegajacych-na-modernizacji-systemow-grzewczych-w-budynkach-i-lokalach-mieszkalnych-na-terenie-miasta-czestochowy-realizowanych-przez-osoby-fizyczne

social position