INWESTYCYJNE PODSUMOWANIE

INWESTYCYJNE PODSUMOWANIE

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych UM podsumował swoją pracę w 2017 roku. Inwestycje dotyczyły m.in. modernizacji obiektów użyteczności publicznej, poprawy warunków socjalno-bytowych częstochowian czy poszerzenia możliwości uprawiania sportu i rekreacji. Wydział realizuje też rokrocznie sporą część zadań z budżetu obywatelskiego.  

Zadania inwestycyjne realizowane były w oparciu o Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta oraz uchwałę budżetową.  Priorytetem była realizacja planu rocznego, a także zadań w ramach inicjatywy lokalnej i Budżetu Obywatelskiego. Wydział IZ zajmował się też przygotowaniem formalno-prawnym i dokumentacyjnym zadań inwestycyjnych do budżetu na rok 2018 oraz pod zamierzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pozyskiwał też środki pozabudżetowe na zadania ujęte w zeszłorocznym budżecie. Dbał o transparentność i uczciwą konkurencję w realizacji zamówień publicznych.

Poprawa warunków socjalno-bytowych częstochowianek i częstochowian

W 2017 roku wykonano łącznie 2 131 metrów bieżących kanalizacji sanitarnej i 26 przyłączy kanalizacyjnych w granicach pasa drogowego.

Prowadzono również działania mające na celu oddanie do użytku mieszkań komunalnych. Zaadaptowano więc 12 lokali przy ul. Kiedrzyńskiej 39 – pomieszczenia pomalowano, ułożono panele i posadzki, zamontowano umywalki, wanny, kabiny prysznicowe, zlewozmywaki i kuchenki. Wybrano także wykonawcę budynku wielorodzinnego u zbiegu ulic Sobieskiego, Pułaskiego i Focha. Znajdzie się w nim 65 mieszkań. Prace związane z budową właśnie rozpoczęto – tuż po podpisaniu umowy na dofinansowanie inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji

Wykonano kompleksowy remont sal gimnastycznych w Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego, II LO im. R. Traugutta oraz Szkole Podstawowej nr 24. W ramach miejskiego „Programu budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową” powstały 4 boiska wielofunkcyjne – przy szkołach podstawowych nr 39 i 46, Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2. Pokryto je nawierzchnią poliuretanową w technologii EPDM. Na wszystkich obiektach – wyposażonych w niezbędny sprzęt, piłkochwyty, chodniki, ogrodzonych i oświetlonych –  można grać w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenisa.

Termomodernizację przeszła sala sportowa ,,Częstochowianka” – docieplono jej stropodach i ściany zewnętrzne, dzięki węzłowi cieplnemu zmieniono sposób przygotowania ciepłej wody, zmodernizowano instalację c.o., zamontowano energooszczędne oświetlenie i wentylację. Po termomodernizacji i przebudowie jest też sala gimnastyczna przy Zespole Szkół nr 15.

Na Rakowie pojawił się ogrodzony park dla psów o powierzchni ok. 1 300 m2. Na opiekunki i opiekunów czworonogów czekają tam też m.in. wiata z ławeczkami i ławki betonowe.

W 2017 roku kontynuowano I etap rewitalizacji Parku Lisiniec, czyli budowę strefy wypoczynku ,,Adriatyk”. Wykonano tam roboty ziemne oraz fundamenty pawilonu plażowego i wieży dla ratownika.

Z kolei w związku z budową parku wodnego przy ul. Dekabrystów przeprowadzono procedury przetargowe, wybierając wykonawcę zadania w formule „zaprojektuj-zbuduj”.

Rozpoczęto także realizację kilku innych zadań. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz ogłoszono przetarg na budowę zadaszenia lodowiska. Na boisku głównym Miejskiego Stadionu Piłkarskiego „Raków” wykonano fundamenty pod 4 słupy oświetleniowe, okablowanie oraz posadowiono agregaty prądotwórcze. (Nowe jupitery stanęły tam na masztach pod koniec stycznia tego roku.)

Tworzenie warunków dla rozwoju aktywności obywatelskiej

W roku 2017 realizowano budowę budynku dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum i Stare Miasto przy ul. Krakowskiej. Budynek zyskał stan surowy zamknięty. Rozpoczęto w nim też prace wykończeniowe, wykonano przyłącza i instalacje sanitarne oraz elektryczne. Zakończenie robót planowane jest wiosną bieżącego roku. Zaczęto też realizację przebudowy budynku przy ul. Sułkowskiego dla potrzeb Centrum Pomocy Rodzinie. Zadanie realizowane jest w cyklu 2-letnim.

Poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury technicznej

W 2017 roku wyremontowano szatnię wraz z sanitariatami przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 49. Nowe instalacje c.o. zyskały szkoły podstawowe nr 22 i 46 oraz Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego. Zakład Opiekuńczy dla Dzieci przy ul. Michałowskiego oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „AMICUS” przy ul. Św. Brata Alberta przeszły termomodernizację, podobnie jak miejskie przedszkola nr 6 i 20 – docieplono w nich ściany, stropodach oraz wyremontowano schody zewnętrzne.

W szkołach podstawowych nr 12, 26, 34 oraz Zespole Szkół nr 15 zmodernizowano świetlice. Do wymogów przeciwpożarowych dostosowano budynek Zespołu Szkół Specjalnych nr 23, w którym zlikwidowano też bariery architektoniczne. Zakończono – w ramach projektu unijnego – termomodernizację budynków szkół podstawowych nr 31 i 33. Docieplono w nich ściany i stropodachy, wymieniono instalacje c.o., elektryczne oraz oświetlenie. Kontynuowano dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów przeciwpożarowych. Koniec tych prac planowany jest w bieżącym roku. Ponadto w 18 placówkach oświatowych wykonano m.in. remonty dachów, wymianę okien, modernizację instalacji c.o. oraz inne prace wynikające z zaleceń sanepidu i straży pożarnej.

W wybranych pomieszczeniach Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona zainstalowano klimatyzację i wentylację. Utwardzono też chodnik na terenie Bursy Miejskiej.

Rozpoczęto – dofinansowaną ze środków UE – termomodernizację w siedmiu kolejnych placówkach użyteczności publicznej – szkołach podstawowych nr 8, 48, 49, 50, 52, 53 oraz Bursie Miejskiej. Wystartowała przebudowa i rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 44, które m.in. docieplono i wyposażono w nową instalację wodno-kanalizacyjną. Rozpoczęła się termomodernizacja Pływalni Krytej przy alei Niepodległości i przebudowa sanitariatów w szkole podstawowej nr 50. Do aktualnych wymogów przeciwpożarowych rozpoczęto dostosowywać budynek Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej.

Zadania w ramach inicjatywy lokalnej

Ze środków na zadania współrealizowane z grupami mieszkańców wykonano 2 place zabaw w Śródmieściu i przy ul. Wierzbowej, a także studnię głębinową na obiekcie piłkarskim przy ul. Lourdyjskiej. Zagospodarowano teren przy budynku przy ul. Leśmiana 7. Wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do posesji przy ulicach Skalnej, Chochołowskiej i w rejonie ul. Kawodrzańskiej. Wykonano też odcinki kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Polnej, w ul. Konwaliowej (wraz z ulicą boczną), w ulicy bocznej od ul. Wypalanki, w drodze bocznej od ulic Makuszyńskiego i Weteranów oraz w rejonie ul. Bursztynowej. Przyłącza kanalizacji sanitarnej pojawiły się w granicach pasa drogowego do posesji przy ul. Pirotechników. Ponadto opracowano też dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą budowy przyłączy kanalizacji w granicach pasa drogowego przy ul. Festynowej.

Inwestycje z Budżetu Obywatelskiego

Wykonano łącznie 4 place rekreacji ruchowej w Gnaszynie, Mirowie, na Zawodziu-Dąbiu i Ostatnim Groszu – wszystkie wyposażono w dwustanowiskowe urządzenia. W sumie 6 placów rodzinnej rekreacji – łączących funkcje placów zabaw i siłowni – pojawiło się na Błesznie, Brzezinach, Wypalankach, Stradomiu, Wyczerpach-Aniołowie i Zawodziu-Dąbiu. O place zabaw wzbogaciły się też szkoły podstawowe nr 29, 38 oraz 39. Na Wyczerpach-Aniołowie powstał plac zabawowo-integracyjny z urządzeniem wielofunkcyjnym dla dzieci. Park rekreacji dla dzieci i młodzieży przy ul. Morenowej wzbogacono z kolei o stół do szachów, piłkarzyków oraz pingponga. Plac dla dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 11 zyskał bezpieczną nawierzchnię, a przy okazji wielofunkcyjną lokomotywę z wagonikami do zabawy. Na Stradomiu o stoły, ławki i grill z rusztem wzbogacił się tamtejszy plac piknikowo-grillowy. Na Zawodziu-Dąbiu, przy okazji budowy boiska do siatkówki plażowej, m.in. wyremontowano chodniki, odtworzono trawniki, zbudowano drogę manewrową i zmodernizowano oświetlenie. Przy Szkole Podstawowej nr 49 zbudowano boisko ze sztuczną murawą i trzytorową bieżnię, wraz z dojściem i schodami terenowymi. Bieżnia, wraz ze skocznią w dal, okala też od zeszłego roku boisko przy Szkole Podstawowej nr 13.

Boisku KS Stradom przybyła trybuna wraz ze schodami i chodnikiem na jej koronie. Z kolei w budynku socjalno-administracyjnym KS Victoria przebudowano umywalnię, szatnie oraz siłownię.

Modernizację przeszło też miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt. Psy cieszą się 29 nowymi otwartymi wybiegami dobudowanymi do istniejących budynków.

Zakończono budowę ogólnodostępnych boisk treningowych na obiekcie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego „Raków” przy ul. Limanowskiego. W skład kompleksu wchodzą: boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz boisko z nawierzchnią hybrydową wraz z systemem nawadniania płyt i instalacją drenażową. Obiekt ogrodzono, oświetlono, a cały teren zagospodarowano.

W roku 2017 ruszyła też budowa budynku wielofunkcyjnego na terenie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego „Raków” – wykonano fundamenty i ściany budynku oraz przyłącza. Rozpoczęła się  rozbudowa bazy treningowej stadionu – współrealizowana jest budowa budynku wielofunkcyjnego w części dotyczącej budowy szatni. Ponadto zakupiono 4 wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych oraz 12 bramek.

Ponadto przygotowywano, pod względem formalno-prawnym i dokumentacyjnym, miejskie inwestycje, zarówno te do budżetu na bieżący rok jak i te zgodne z zamierzeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej. Są to m.in. remonty sal gimnastycznych w szkołach podstawowych, przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 w celu zainstalowania windy, likwidacja barier architektonicznych w szkołach, przebudowy sanitariatów, termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 9 czy wymiany instalacji c.o. w szkołach i przedszkolach. Opracowano też dokumentacje projektowe m.in. przebudowy budynku przy ul. Bór 61 dla Centrum Usług dla Osób z Niepełnosprawnością, modernizacji sieci ciepłowniczej i wodociągowej przy ul. Legionów 58, remontu sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 czy wymiany instalacji c.o. w szkołach i przedszkolach.

Na zadania ujęte w zeszłorocznym budżecie pozyskiwano też środki pozabudżetowe. I tak ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pozyskano fundusze na przebudowę budynku przy ul. Sułkowskiego dla Centrum Pomocy Rodzinie (ponad 1 mln 508 tys. zł dofinansowania) oraz termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w mieście (umowna wartość dofinansowania to 28 mln 393 tys. zł).

Zadania realizowane przez Wydział Inwestycji UM to oczywiście nie wszystkie miejskie inwestycje wykonane w 2017 r. Zajmują się nimi także spółki komunalne, Miejski Zarząd Dróg i Transportu, mniejsze prace remontowo-inwestycyjne nadzorują  też inne wydziały Urzędu Miasta Częstochowy.  

social position