BĘDĄ DOTACJE NA KOLEKTORY

BĘDĄ DOTACJE NA KOLEKTORY

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy bądź służących do wytwarzania ciepłej wody w budynkach mieszkalnych. Montaż takich urządzeń sprzyja ograniczeniu niskiej emisji, a przez to wpisuje się w działania pod hasłem ,,Zielona Częstochowa.” W budżecie miasta na dotacje na ten cel jest 50 tys. zł.

 

Poprawa jakości powietrza jest jednym z zadań gminy. Jego realizacji służy m.in. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do celów grzewczych. Przyznawanie mieszkankom i mieszkańcom dotacji na ten cel jest zgodne z ustawą ,,Prawo ochrony środowiska” z 27 kwietnia 2001 r. Wspomniana pula środków miejskich jest uruchamiana w tym roku niezależnie od dużego projektu dofinansowania różnego typu odnawialnych źródeł energii (w tym także kolektorów słonecznych) realizowanego przez Częstochowę ze środków europejskich (tu wnioski od mieszkańców zostały już zebrane).

O miejskie dofinansowanie będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do danej  nieruchomości oraz zgodę jej właściciela/współwłaściciela na tego rodzaju inwestycję. W ciągu 5 lat od dnia otrzymania dotacji, pod rygorem jej zwrotu, nie będzie można zdemontować kolektorów. Budynek lub lokal, na którym zostaną zamontowane, nie może służyć działalności gospodarczej w roku złożenia wniosku. Z dofinansowania można skorzystać raz na 5 lat. Przyznanie dotacji oznacza też, że nie będzie można ubiegać się o środki z innych gminnych projektów pomocowych przeznaczonych na te instalacje.

Kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów zakupu i instalacji solarów (bez kosztów projektu), jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Przedmiotem dotacji mogą być inwestycje zrealizowane bądź planowane od 1 stycznia 2017 r. do 9 listopada 2018 r. Warunkiem otrzymania dotacji będzie złożenie wniosku oraz zawarcie umowy. O zakwalifikowaniu inwestycji do dofinansowania zadecyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku.

Wnioski będzie można składać po upływie 2 tygodni od publikacji uchwały Rady Miasta w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Termin składania wniosków na specjalnym druku w Urzędzie Miasta upłynie 31 października 2018 r. Decyduje data wpływu.

Oceną formalną i merytoryczną wniosków oraz ich kwalifikacją zajmie się komisja powołana przez prezydenta Częstochowy. Lista dotowanych będzie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz jego stronie internetowej.

Po zrealizowaniu inwestycji wnioskodawcy będą zobowiązani przedłożyć w Urzędzie Miasta  dokumenty potwierdzające jej wykonanie. Przekazanie dotacji nastąpi po zaakceptowaniu przedłożonych dokumentów przez komisję powołaną do ich rozliczenia.

Gmina – poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta – ma możliwość kontroli prawidłowości wykonania zadania zarówno przed,  jak i w trakcie realizacji, a także w ciągu 5 lat od dnia otrzymania dotacji. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z zasadami bądź niedotrzymanie warunków umowy oznacza konieczność zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

W planie finansowym wydatków budżetowych Częstochowy na rok 2017 kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 50 tys. zł.

W latach 2011-2017 miasto przyznało łącznie 85 dotacji do montażu kolektorów słonecznych na kwotę ponad 169 tys. zł.

Pełny tekst regulaminu (w tym wyszczególnienie koniecznych elementów wniosku) oraz niezbędne druki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (na razie w formie przyjętych przez Radę Miasta projektów uchwał): http://bip.czestochowa.pl/artykul/33031/1157199/projekt-uchwaly-na-druku-br-15-l-18-w-sprawie-zasad-i-trybu-udzielania-oraz-sposobu-rozliczania-dotacji-celowych-w-2018-r-na-dofinansowanie-kosztow-inwestycji-z-zakresu-ochrony-srodowiska-zwiazanych-z-ochrona-powietrza-polegajacych-na-montazu-kolektorow-slonecznych-wspomagajacych-system-grzewczy-lub-sluzacych-do-wytwarzania-cieplej-wody-uzytkowej-w-budynkach-i-lokalach-mieszkalnych-na-terenie-miasta-czestochowy-realizowanych-przez-osoby-fizyczne

social position