Odnawialne źródła do wzięcia

Odnawialne źródła do wzięcia

Miasto organizuje dodatkowy nabór do projektu dofinansowania montażu instalacji pozyskujących energię z odnawialnych źródeł w ramach ,,Słonecznej Gminy”. Nabór potrwa od 15 do 23 marca. Obowiązują dotychczasowe zasady i kryteria uczestnictwa.

 

Dodatkowy nabór związany jest z faktem, że kilka osób, które wcześniej zgłosiły chęć skorzystania z dotacji w ramach unijnego projektu: Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa , wycofało swoje zgłoszenia lub nie spełniło wymaganych kryteriów (np. wnioskowało o dofinansowanie instalacji w obrębie nieruchomości służących działalności gospodarczej, co było niezgodne z kryteriami naboru). Nabór uzupełniający pozwoli uzyskać założony efekt energetyczny i ekologiczny, a także sprawdzić obecne zainteresowanie dofinansowaniem do OZE oraz stworzyć listę rezerwową. Jeśli pojawi się możliwość ogłoszenia kolejnej edycji projektu, zgłoszenia osób z takiej listy byłyby brane pod uwagę.

Formuła „Słonecznej Gminy” oznacza, że miasto zamontuje na posesjach uczestników projektu instalacje OZE (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła). Będą one własnością gminy przez 5 lat, a potem prawo własności instalacji zostanie przeniesione na właściciela nieruchomości.

– Jeżeli okaże się, że naszym mieszkankom i mieszkańcom spodoba się formuła ,,Słonecznej Gminy” i będą chcieli uczestniczyć w tym projekcie w liczbie większej niż obecnie zakładana, to sprawdzimy możliwość złożenia kolejnego unijnego wniosku, aby odpowiedzieć na ich potrzeby i zwiększyć efekt ekologiczny.

Uczestnikiem projektu mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami nieruchomości na terenie Gminy Miasta Częstochowa. Taka nieruchomość nie może służyć działalności gospodarczej, nie może też być na niej innych instalacji OZE. Nieruchomość powinna posiadać techniczne możliwości montażu takiej instalacji, a jej stan prawny musi być uregulowany. Nie dopuszcza się montażu instalacji solarnej na dachach pokrytych materiałem zawierającym azbest.

Każdy nowy uczestnik projektu powinien złożyć od 15 do 23 marca tego roku w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 (pokój nr 3) prawidłowo wypełnione oraz podpisane niezbędne dokumenty. Osoba taka nie może posiadać jakichkolwiek nieuregulowanych zobowiązań wobec gminy jako właściciel nieruchomości. Musi  też spełnić inne wymogi określone w regulaminie projektu.

Wysokość dotacji do montażu wszystkich typów instalacji może wynosić do 85% kosztów kwalifikowanych: do kolektorów słonecznych nie więcej niż 12 tys. zł netto, do paneli fotowoltaicznych nie więcej niż 15 tys. zł netto, a do pomp ciepła –  nie więcej niż 18 tys. zł netto.

Zgłoszona instalacja musi być tego samego rodzaju co instalacja wycofana z projektu; musi mieć także co najmniej te same wskaźniki realizacji i wskaźniki rezultatu (takie jak np. stopień redukcji CO2 czy redukcji zużycia energii). Dodatkowym kryterium jest kolejność złożenia kompletnej dokumentacji.

Lista uczestników oraz lista rezerwowa zostaną umieszczone na stronie www.czestochowa.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Wzory dokumentów oraz regulamin można pobierać od środy, 14 marca, w Biurze Obsługi Interesanta (w holu głównym) w budynku UM przy ul. Śląskiej 11/13 oraz ze strony www.czestochowa.pl (zakładka Miasto/Środowisko/Projekt „Słoneczna Gmina”).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM przy ul. Śląskiej 11/13, pokój 22, tel. (34) 370 72 79.

Na projekt montażu instalacji OZE w ramach ,,Słonecznej gminy” Częstochowa otrzymała środki unijne w wysokości prawie 2,9 mln zł. Całkowita wartość projektu to prawie 4,2 mln zł. Wsparciem objętych zostanie łącznie 168 gospodarstw domowych. Miasto zajmie się dostarczeniem i montażem 3 rodzajów instalacji – będą to 124 ogniwa fotowoltaiczne, 34 kolektory słoneczne oraz 10 pomp ciepła (obecnie – w naborze uzupełniającym – „do wzięcia” w ramach tego limitu jest 1 pompa, 4 solary i 6 ogniw fotowoltaicznych).

Poza tym, na najbliższej sesji, 15 marca, Radzie Miasta zostaną przedstawione nowe projekty uchwał związanych z miesjkimi corocznymi dotacjami na wymianę pieców, montaż kolektorów i usuwanie azbestu. Głosowanie nad zmodyfikowanymi uchwałami wymuszone jest postępowaniem nadzorczym, jakie Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) wszczęła wobec przyjętych przez radnych 20 lutego uchwał w tych kwestiach. Postępowanie związane jest z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie interpretacji przepisów w zakresie udzielania dotacji – ustawodawca  nie dopuszcza obecnie refundowania kosztów inwestycji ,,wstecz”. W 2017 zastrzeżeń tego rodzaju RIO nie zgłaszała. W związku z tym dotacje, nad którymi będą głosować radni, będą mogły objąć tylko te osoby, które dopiero planują ekologiczne inwestycje.

Miasto chciałoby jednak – wzorem lat ubiegłych – utrzymać wsparcie dla osób, które w tym lub poprzednim roku wymieniły już piec na bardziej przyjazny środowisku. Wydział Ochrony Środowiska UM szuka obecnie formuły prawnej dla programu, który, w przypadku akceptacji organów kontrolnych, dawałby szansę na częściową refundację kosztów dla częstochowian, którzy – licząc na kontynuację dotychczasowych zasad dotacyjnych – zainwestowali w ostatnim okresie w nowsze piece.

Warto przypomnieć, że w tegorocznym budżecie miasta, tylko na dotacje do wymiany źródeł ciepła w prywatnych domach, zarezerwowano 500 tys. zł.
Do tej pory z pomocą miejskich dotacji udało się w Częstochowie wymienić blisko 1300 pieców.

social position