2 MILIONY NA NOWE ŻYCIE NA STARYM MIEŚCIE

2 MILIONY NA NOWE ŻYCIE NA STARYM MIEŚCIE

Częstochowa wywalczyła blisko 2 miliony złotych dofinansowania na realizację projektu „Stare Miasto-Nowe Życie”. Dzięki temu powstało miejsce świadczące kompleksowe usługi dla osób zagrożonych marginalizacją, wykluczeniem społecznym, bezdomnością. 

 

To dofinansowanie to aż 95% wartości projektu, wkład własny miasta to niewiele ponad 100 tys. zł. Realizowany projekt jest uzupełnieniem inwestycji – całościowej przebudowy oraz adaptacji zdegradowanego budynku przy ul. Krakowskiej 34 dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto, na które Częstochowa wcześniej, w 2016 roku także pozyskała ponad 4 mln zł dofinansowania. Do zakończenia tej inwestycji zostało jeszcze kilka tygodni.

Dzięki obu projektom na Starym Mieście powstanie miejsce świadczące kompleksowe usługi dla osób zagrożonych marginalizacją, wykluczeniem społecznym, bezdomnością. To ewenement w skali kraju.

Projekt został powierzony do realizacji przez Gminę – w formie zadania publicznego – Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”. Termin zakończenia to 31 grudnia 2020 roku. Wywalczyliśmy więc pieniądze na działalność Centrum na 3 lata.

– Cieszę się, że dzięki środkom unijnym udaje nam się lepiej pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują– powiedział prezydent Krzysztof Matyjaszczyk podczas dzisiejszej konferencji prasowej. – Procentuje także przekazanie przez nas części zadań – takich jak te, które realizuje Fundacja „Adullam” –  organizacjom pozarządowym.

W projekcie, którego celem jest  zwiększenie integracji oraz wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, weźmie udział minimum 300 osób ze Starego Miasta.. Uczestnicy i uczestniczki projektu będą mogli liczyć na indywidualne podejście oraz opracowanie odpowiedniej dla nich ścieżki wsparcia.

Oferowane wsparcie odbywać się będzie w ramach:Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego; Klubu Aktywizacji Zawodowej i Wsparcia oraz Organizowania Społeczności Lokalnej.

– Dobrze, że udało się skoordynować realizację obu projektów – infrastrukturalnego, który niebawem się zakończy i tego, który pozwala na finansowanie tak różnorodnych działań, a tym samym udzielanie wszechstronnej pomocy – powiedział Adrian Staroniek, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej.

– Nasza współpraca z miastem dobrze się rozwija od wielu lat dzięki konsekwentnej realizacji polityki społecznej w Częstochowie – mówiła Elżbieta Ferenc,prezes Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” opowiadając o szczegółach projektu. –Jesteśmy przykładem i wzorem dla innych miast w kraju, tu naprawdę dzieje się wiele dobrego.

Realizacja projektu „Stare Miasto-Nowe Życie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) trwa od stycznia 2018. Jego całkowita wartość to 2 048 614 zł, wartość dofinansowania: 1 946 183 zł (95%).

Celem zadania publicznego jest zwiększenie integracji oraz wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, z założeniem:

  • reintegracji społecznej, polegającej na odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu;
  • reintegracji zawodowej, polegającej na odbudowaniu i podtrzymaniu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK) jest placówką pomocy doraźnej, która udziela wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zmagającym się z problemami i szukającym pomocy w ich rozwiązywaniu. Pomoc udzielana jest w postaci bezpłatnych konsultacji i porad, w tym udzielania informacji o możliwościach uzyskania pomocy specjalistycznej, odpowiedniej do indywidualnej sytuacji uczestnika/czki Projektu. W ramach PIK od poniedziałku do piątku działa również punkt zbierania i wydawania odzieży, rzeczy oraz sprzętu domowego użytku. Pracę podwórkową skierowaną do najmłodszych mieszkańców dzielnicy Stare Miasto realizuje 2-osobowy zespół streetworkerów (pedagogów ulicy), którzy docierają do dzieci i młodzieży spędzających większość czasu na podwórkach, często bez opieki dorosłych, w sposób niekontrolowany. Ich zadaniem jest bieżące diagnozowanie sytuacji dzieci w środowisku lokalnym, wspólne organizowanie czasu wolnego w sposób aktywny i twórczy, edukowanie i motywowanie, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, jak również podejmowanie współpracy z rodziną i jej otoczeniem w celu wspierania procesu wychowania.

Klub Aktywizacji Zawodowej i Wsparcia (KAZiW) dla osób z dzielnicy Stare Miasto to miejsce, w którym podejmowane są działania mające na celu stworzenie warunków do reintegracji społecznej i zawodowej. Pomoc świadczą specjaliści:terapeuta ds. uzależnień, trener umiejętności społecznych, doradca zawodowy oraz specjalista ds. budżetowania i zarządzania finansami. Dzięki współpracy z Klubem Abstynenta osoby deklarujące problem uzależnienia lub nadużywania alkoholu oraz ich najbliżsi, otrzymują profesjonalne wsparcie w wychodzeniu z nałogu, wytrwaniu w abstynencji, podjęciu próby odbudowy zerwanych więzi i kontaktów oraz nauczą się alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego poprzez uczestnictwo w organizowanych w ramach Klubu zajęciach.

Ponadto w ramach KAZiW zwiększono ilość miejsc w świetlicy dla dzieci i młodzieży (dodatkowych 50 miejsc), z przeznaczeniem również dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 roku życia). Zajęcia świetlicowe mają charakter wychowawczy, edukacyjny, terapeutyczny oraz opiekuńczy. Ich celem jest podnoszenie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży i poprawy ich samooceny, przełamywanie nieśmiałości, poprawa wyników w nauce, kształtowanie pozytywnych nawyków życia społecznego, umiejętności organizacji czasu wolnego, współpracy, zdrowej rywalizacji oraz rozwój potencjału twórczego. W czasie zajęć dzieci i młodzież mają zapewniony posiłek. W ramach działań KAZiW rodzice i opiekunowie mogą korzystać z bezpłatnych porad i konsultacji oraz pomocy specjalistycznej oferowanej w ramach projektu.

Organizowanie Społeczności Lokalnej (OSL) dla dzielnicy Stare Miasto obejmuje budowanie potencjału społeczności, wspieranie postaw obywatelskich, pobudzenie lokalnej społeczności do nawiązania i budowania relacji społecznych, zachęcenie do aktywnej integracji przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia ze strony organów publicznych, organizacji pozarządowych i lokalnego biznesu. Mieszkańcom biorącym udział w działaniach OSL oferowane jest m.in. wsparcie animatora OSL ukierunkowane na pomoc w planowaniu i realizacji oddolnych inicjatyw sąsiedzkich; wsparcie trenerów warsztatów społeczno-obywatelskich, oferujących atrakcyjne, aktywne formy integracji lokalnej; wsparcie mediatora sporów sąsiedzkich, którego zadaniem jest prowadzenie bezstronnego dialogu, zmierzającego do zażegnania sytuacji konfliktowej u osób i grup oraz poprawy wzajemnych relacji; wsparcie Mobilnego Punktu Usług Społecznych, który ułatwi dostęp do indywidualnego wsparcia doradczego i konsultacyjnego specjalistów z różnych dziedzin, tym osobom, które z różnych względów nie mają możliwości przemieszczania się w inne części miasta, tj. np. osobom starszym, niepełnosprawnym, niezamożnym, z rodzin wielodzietnych itp.

social position